Boekhandel Douwes Den Haag

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

P. Weijmans & A.H. Rebel & D. IJlst & R.J. van Woerden & C.W.G.M. Dekkers

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

 

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid.


Niet leverbaar

€ 350,00

Niet leverbaar


Beschrijving Praktijkgids Sociale Zekerheid 2022

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de socialezekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelszaken behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of HR-adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO, de Participatiewet, en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aan de orde komen o.a.
• De Werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht
• Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen
• Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
• Controle en begeleiding van zieke werknemers
• Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
• Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
• Premieheffingen, boetes en controles
• Volksverzekeringen
• Zorgverzekeringswet
• WMO, Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg
• Internationale aspecten van de sociale zekerheid

In deze volledig herziene editie 2022 zijn de wijzigingen in de socialezekerheidswetgeving verwerkt die zich sinds 2019 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2022 of later in werking zijn getreden of zullen treden. De belangrijkste wijzigingen in 2022 zijn:
• De gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) die per 1 januari 2022 is ingevoerd. Voorheen was dit de WAO/WIA-basispremie. Dit is een compensatie voor de kleine bedrijven, omdat de loondoorbetaling bij ziekte toch 2 jaar is gebleven.
• Ook de grens van kleine werkgevers is per 2022 omhooggegaan van 10 maal het gemiddeld premieplichtig loon naar 25 maal het gemiddeld premieplichting loon.
• De tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling in 2020 en 2021 in verband met de coronacrisis geldt in 2022 niet meer.
• De uitbreiding in de Wet Betaald Ouderschapsverlof die in augustus 2022 ingaat.
• Het STAP budget per 1 maart 2022

Vanaf 1 januari 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Dit heeft geleid tot vele wijzigingen in uitvoeringsbesluiten, voorwaarden, percentages en algemene maatregelen van bestuur. Deze wijzigingen zijn, zover relevant en bekend, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids.
In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2022 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2022 gehandhaafd op € 385.
Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2022.


ISBN
9789462157583
Pagina's
513
Verschenen
NUR
807
Druk
1
Uitvoering
Hardback
Taal
Nederlands
Uitgever
Vakmedianet