Voorwaarden van Boekhandel Douwes

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Boekhandel Douwes en haar klanten.
 2. Rekeningen aan klanten zullen moeten zijn betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is het totaal verschuldigde bedrag invorderbaar. Alle kosten komen ten laste van de koper, waaronder 1% rente per maand, of een deel daarvan, totdat volledig is betaald. Moet de vordering door derden worden ingevorderd, dan zijn altijd incassokosten verschuldigd, die worden begroot op 15% met een minimum van 100 euro.
 4. Boekhandel Douwes maakt een eigendomsvoorbehoud, totdat het geleverde volledig en integraal is betaald.
 5. Boekhandel Douwes is gerechtigd om bijkomende kosten (denk aan verzend- of bestelkosten) in rekening te brengen.
 6. Aanbiedingen zijn vrijblijvend ook wat levertijd en leverbaarheid betreft.
 7. Annulering van een bestelling is helaas niet mogelijk, behalve bij een misdruk of een ondeugdelijk product en alleen dan, indien de teruggave door de verkoper van Boekhandel Douwes wordt geaccepteerd.
 8. Abonnementen, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden tot wederopzegging geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Annuleringen zullen tijdig en schriftelijk moeten worden doorgegeven. Voor opzeggingen gelden de door de desbetreffende uitgever gestelde voorwaarden.
 9. De zichttermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Na 30 dagen wordt het geleverde geacht te zijn behouden en wordt het in rekening gebracht. Teruggave voordien kan alleen indien Boekhandel Douwes of haar verkoper het geleverde in goede staat ontvangt.
 10. Reclame altijd binnen 10 dagen na ontvangst van het geleverde of de datum op de rekening.
 11. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de kosten en risico van verzending voor rekening van de klant. 
 12. Bij bestelling of reservering kan Boekhandel Douwes vooruitbetaling vragen. Binnen 10 dagen na ons bericht zal het bestelde product moeten worden afgenomen.
 13. Deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Door te kopen, cq te bestellen of te reserveren wordt de klant verondersteld deze voorwaarden te kennen en te accepteren.
 14. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. Nederlands recht is van toepassing.

 


ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren