Vierentwintig zaken van rechter Lan

Dingyuan Lan

€ 22,50

Brave New Books

Paperback / softback

21-05-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Services of General Economic Interest in EU Competition Law

Lei Zhu

€ 134,80

T.M.C. Asser Press

Hardback

01-05-2020

eng

Leverbaar

European Cross-Border Banking and Banking Supervision

Dalvinder Singh

€ 118,75

OUP Oxford

Hardback

12-05-2020

eng

Leverbaar

Inleiding Recht

 

€ 39,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

29-05-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Staatsrecht begrepen

A.W. Heringa

€ 29,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

06-05-2020

dut

Op werkdagen voor 21.00 uur besteld volgende dag in huis

Borkowski's Textbook on Roman Law

Paul J. du Plessis

€ 50,00

Oxford University Press

Paperback / softback

16-03-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. In deze druk vindt u alle ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Een greep uit de wijzigingen:
Spoedwet KEI die leidt tot de stopzetting van de verdere invoering van de KEI-wetgeving met als gevolg dat de betekenis van nagenoeg de hele Afdeling 3A van de Eerste Titel van het Eerste Boek is geminimaliseerd. Invoering van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) met als gevolg een nieuwe Titel 14A in het Derde boek. Invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen met als gevolg een nieuwe Titel 15A in het Derde boek.

meer informatie

De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten

De oudere werkende en het sociaal recht

Hoe verandert de arbeidsrechtelijke positie voor, tijdens en na het bereiken van de pensioenleeftijd? Deze titel brengt alle relevante informatie bijeen over het sociaal recht voor oudere werkenden.
 

Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht

Het recht kent geen theoretische basis om rechtsnormen naar hun inhoud te onderscheiden. De wetgever en de rechtspraktijk introduceren en gebruiken normaanduidingen zoals vage norm, open norm, blanco norm, onbepaald begrip, etc., zonder onderscheid te maken tussen, of een nadere definitie te geven van, dergelijke normen.

Gezichtspuntencatalogus in de strafrechtspraak

Een analyse en waardering in het licht van de positie van wetgever, feitenrechter en procespartijen

Jurisprudentiebundel UAV-GC 2005

Eind 2015 nam het Instituut voor Bouwrecht het initiatief om de jurisprudentie over de UAV-GC 2005 te verzamelen en uit te geven. Dat leverde destijds een bundel op met daarin 61 uitspraken die tot op dat moment waren gepubliceerd.
 

De toekomst van de formele rechtskracht

Verslag van de algemene vergadering gehouden op 24 mei 2019 ter behandeling van de preadviezen van J.E.M. Polak, T.N. Sanders, B.J.P.G. Roozendaal, A.M. Reneman

Een materialenkadaster

Een onderzoek naar de potentie van het concept van een materialenkadaster als efficiënte oplossing voor de mogelijke juridische complicaties met betrekking tot natrekking

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees belastingrecht 2020-2021

Deze studenteneditie binnen de Cursus Belastingrecht bevat een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het Europese belastingrecht. De publicatie sluit direct aan op de onderwerpen die in de studie aan de orde komen.

Ruw ontwaken uit de neoliberale droom

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in tal van landen het liberale denken dominant. Hoewel die agenda ontegenzeggelijk voordelen had, bracht ze ook problemen mee, zoals een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, flexibilisering van de vaste baan, meer asociaal gedrag en een breed levend gevoel dat de nationale gemeenschap erodeert.

Politiek en politicologie

Politiek en politicologie gaat in op de lokale, regionale en nationale Nederlandse politiek, maar richt zich ook op Europese en internationale politiek. De rol van politieke opvattingen, politieke partijen en belangengroepen wordt uitgebreid besproken.

De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen

In dit proefschrift wordt de positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen onder de loep genomen, in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). De lezer krijgt dankzij deze titel inzicht in het spanningsveld tussen het vennootschapsrecht en het herstructureringsrecht.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Verjaring

Het leerstuk van verjaring is voor de commerciële rechtspraktijk van groot belang; het kan het verschil maken tussen een gewonnen en een verloren zaak. Deze bundel bevat bijdragen omtrent uiteenlopende aspecten van verjaring, geschreven door auteurs uit zowel wetenschap als praktijk. 

meer informatie

Karianne Albers & Raymond Schlössels

Kern van het bestuursrecht

Dit boek beoogt een overzichtelijke en complete inleiding te zijn in het algemeen bestuursrecht. Voor beginnende studenten is de bestudering van dit rechtsgebied geen eenvoudige opgave. Het bestuursrecht is abstract en de Algemene wet bestuursrecht is behoorlijk technisch.

meer informatie

Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht

Het eenzame paard en de wetgevingsleer

Wetgeven in de Caribische landen van het Koninkrijk

meer informatie

Wet wapens en munitie

Wanneer u als jurist werkzaam bent in de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke praktijk, dan zult u onderschrijven dat de Wet wapens en munitie zich niet in elk opzicht even eenvoudig laat lezen en begrijpen.

meer informatie

Een onderzoek naar opvattingen van drie groepen professionals over de strafrechtspleging in Nederland

Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht

De laatste decennia is het vertrouwen in de rechter gedaald. Hierbij staat vooral het functioneren van het strafrecht ter discussie. Hoe staat het eigenlijk met uw tevredenheid over het strafrechtsysteem? Deze uitgave onderzoekt en beschrijft de heersende opvattingen onder politiemensen, officieren van justitie en strafrechters zelf. 

meer informatie

Eigendomsgrondrecht en belastingen

Deze titel schetst het eerste systematische onderzoek in Nederland naar de uiteenlopende raakvlakken tussen belastingen en het eigendomsrecht. De inhoud is bijzonder actueel en trekt veel belangstelling. Niet alleen fiscalisten, maar ook de politiek krijgt veel te maken met dit thema. Iedere Staat heft belastingen. In beginsel is belastingheffing een exclusieve bevoegdheid van de Staat. Desondanks kan die bevoegdheid beperkt worden door internationale (mensenrechten)verdragen. 

meer informatie

Preadviezen Jonge VAR

Ondermijning

Preadviezen uitgebracht door A.J. Wilschut, J.V. de Kort en L.M. Bruijn. Voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 29 november 2019.

meer informatie

N.A. van Renssen & M.F. Vermaat & L. van den Berge & S. van Heulekom-Verhage

Maatwerk in het bestuursrecht

Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR over 'Maatwerk in het bestuursrecht'.
 

meer informatie

3e herziene druk

Hoofdstukken aanbestedingsrecht

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (derde druk) is een toegankelijke en stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht en een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de op dit rechtsgebied van toepassing zijnde wetgeving in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een zeer toegankelijke schrijfstijl.

meer informatie

De strijd van een magistraat tegen criminaliteit in het Chinese keizerrijk

Vierentwintig zaken van rechter Lan

In 1729 publiceerde de gewezen ambtenaar Lan Dingyuan een bundel met vierentwintig verhalen waarin hij gedetailleerd verslag deed van zijn ervaringen als bestuursambtenaar in de districten Puning en Chaoyang in de Zuid-Chinese provincie Guangdong.
 

meer informatie

Inleiding Recht

Studeer je aan de universiteit of het hoger beroepsonderwijs, óf wil je uit interesse de basisprincipes van het recht leren? Deze uitgave is een prettig leesbare inleiding in het recht, waarin de hoofdgebieden van het recht worden gepresenteerd.
 

meer informatie

Een stappenplan voor de praktijkjurist - L.A. Bach Kolling

Vaststelling van aansprakelijkheid van bestuurders

Ondanks de grote aandacht in de literatuur voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de systematiek ervan. Gelet op de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek onderzoekt de auteur in dit boek of en op welke manier bestuurdersaansprakelijkheid in het systeem van het ‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht kan worden geplaatst.

meer informatie

Handboek voor het huidige en toekomstige juridische kader voor CCPs

De centrale tegenpartij bij derivatentransacties

Het onderwerp van dit boek – de centrale tegenpartij (CCP) bij derivatentransacties – geniet geen grote bekendheid. Dat is opmerkelijk, want de omvang van de derivatenmarkt is enorm. Zo stonden in de eerste helft van 2017 derivaten uit met een onderliggende waarde van 542.435 miljard USD, ruim zevenhonderd keer het BBP van Nederland.

meer informatie

Mies Westerveld

De toekomst van de toegang tot het recht

2020 lijkt een goed jaar voor een reflectie over de toekomst van de toegang tot het recht. De expertsessies over een ander stelsel van gesubsidieerde rechtshulp zijn afgerond, de rechtspraak worstelt met haar maatschappelijke effectiviteit en de overheid worstelt met de noodzaak om geschilbeslechting en (rechts‑)hulp te digitaliseren.
 

meer informatie

Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht

Caribisch vermogensrecht geannoteerd

Deze jurisprudentiebundel onder redactie van Marnix Snel, Sjoerd Bakker en Marc Loth biedt een overzicht van belangwekkende uitspraken gewezen op het terrein van het vermogensrecht, voor zover betrekking hebbend op de Caribische Koninkrijksdelen. De opgenomen uitspraken zijn voorzien van kernachtige annotaties die de betreffende uitspraken toelichten en in een breder perspectief plaatsen.

meer informatie

Heerlijke koffie met een bittere nasmaak

De Starbuckszaak en haar dilemma's

Deze uitgave ontleedt de recente Starbuckszaak, een zaak die tal van vragen en dilemma#s oproept die van belang zijn voor de toekomst van het nationale en internationale belastingrecht. Deze multidisciplinaire beschouwing biedt uitleg en wijst naar mogelijke oplossingsrichtingen. In de Starbuckszaak beschuldigde de Europese Commissie Nederland ervan illegale staatssteun te hebben verleend aan Starbucks. Dit door het geven van een ruling over interne verrekenprijzen voor onder andere het gebruik van het intellectueel eigendomsrecht van het Starbucksconcept, waaronder het unieke Starbucksprocedé voor het branden van koffiebonen. 

meer informatie

Ekaterina (Directorate General for Competition of the European Commission) Rousseva

EU Antitrust Procedure

This book provides a comprehensive account of EU antitrust procedure, exploring the powers of the EU Commission and the observance of fundamental rights during antitrust proceedings, judicial review exercised by the EU Courts, the role played by national authorities and courts and the mechanisms for cooperation in the EU and internationally

meer informatie

wat elke juridische professional moet weten over werken in, voor en met organisaties

Organisatiewijs

Organisatorische kennis en vaardigheden zijn voor moderne juridische professionals onmisbaar. Organisatiewijs is een inleiding in de organisatiekunde voor het hoger juridisch onderwijs. Vanuit het perspectief van (aankomende) juridische professionals komen de volgende onderwerpen aan bod:* Strategie en innovatie* Structuur en cultuur* Marketing* Management van mensen* Management van processen* Management van middelen.

meer informatie

Praktijkgids Ziekte en re-integratie 2020

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal.
 

meer informatie

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Op 2 april 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Deze is in de plaats gekomen van de met ingang van 17 maart 2020 ingetrokken Regeling werktijdverkorting (WTV-regeling).

meer informatie

De werking van het SSM

Het Europese Bankentoezicht

In november 2014 begon de ECB met haar toezichttaak. Dit boek bouwt voort op de ervaringen met de eerste vijf jaren SSM. De auteur gaat in op de vragen waarom er Europees bankentoezicht is, en hoe het in de praktijk werkt.Dit boek geeft inzicht in de complexiteit van de besluitvorming, hoe de ECB deze probeert te vereenvoudigen, en in de samenwerking tussen nationale bankentoezichthouders en ECB in dit nieuwe mechanisme. Bovendien verduidelijkt het wat een toezichtbesluit is, hoe dit kan worden gehandhaafd en welke rechtsbescherming er bestaat.
 

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren