Waarom de criminologie mij dierbaar is

Janine Janssen

€ 32,50

Boom Criminologie

Paperback / softback

04-10-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Electronic Documents in Maritime Trade

Miriam Goldby

€ 193,75

Oxford University Press

Hardback

03-10-2019

eng

Leverbaar

Rewriting the History of the Law of Nations

Paolo Amorosa

€ 99,75

Oxford University Press

Hardback

30-09-2019

eng

Leverbaar

Markesinis's German Law of Torts

John Bell & Basil S Markesinis & Andre Janssen

€ 187,50

Hart Publishing

Hardback

03-10-2019

eng

Leverbaar

A Landscape of Contemporary Theories of International Law

Emmanuel Roucounas

€ 414,50

Brill

Hardback

19-09-2019

eng

Leverbaar

Statehood and the State-Like in International Law

Rowan Nicholson

€ 99,75

Oxford University Press

Hardback

30-09-2019

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Zeventien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten.

meer informatie

The Law of Financial Services Groups

This book addresses how groups of businesses in financial services are regulated. It covers company and insolvency laws, and prudential and resolution-based regulation as well as analysing UK ring-fencing rules and EU intermediate parent undertaking requirements.

Law of International Trade

Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions is a well-established title providing readers with a comprehensive and up to date treatment of all key aspects of private international trade law.
 

Advocatentuchtrecht

Boom Basics

Tekstuitgave Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze luidt na de inwerkingtreding van onderdelen van de in 2016 vastgestelde KEI‑wetgeving en de in 2019 vastgestelde Spoedwet KEI.

Jurisprudentie Bestuursrecht Select. Editie 2019

Jubileumeditie 25 jaar JB

Compendium Bedrijfsopvolging

In dit boek komt de ingewikkelde problematiek van de bedrijfsopvolging aan de orde. Hiermee heeft u de belangrijkste wettelijke regels en de jurisprudentie bij de hand. Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Wet arbeidsmarkt in balans

Actuele wettekst titel 7.10 BW, gedelegeerde regelgeving en Wet arbeidsmarkt in balans

Wegwijs in de Successiewet

WEGWIJSSERIE Sonneveldt Wegwijs in de Successiewet Vierentwintigste druk wegwijsserie Wegwijs in de Successiewet In Wegwijs in de Successiewet wordt op overzichtelijke wijze aandacht besteed aan de twee heffingen die ten grondslag liggen aan de Successiewet 1956, te weten de erfbelasting en de schenkbelasting.

Hoge transacties en de vervolging van natuurlijke personen

Overwegingen van het Openbaar Ministerie bij het vervolgen van natuurlijke personen nadat een hoge transactie met de rechtspersoon is overeengekomen

Faillissement en beslag bij vastgoedtransacties

Als advocaat, (kandidaat-)notaris of jurist in de vastgoedpraktijk wilt u faillissements- en beslagrisico's graag uit de weg gaan. Hoe zorgt een koper ervoor dat hij zonder risico's eigenaar wordt van vastgoed?

Data Protection and Privacy Under Pressure

Transatlantic tensions, EU surveillance, and big data

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Studiebegeleiding

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma

Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap

Prof. mr. Jan Struiksma is sinds 1990 verbonden geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd aan deze faculteit bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en vervolgens gewoon hoogleraar bestuursrecht. Bij het afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn emeritaat op 27 september 2019 is hem deze vriendenbundel aangeboden.

meer informatie

Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners

Bajesboek

Bajesboek is in de eerste plaats een vraagbaak voor gedetineerden die willen weten wat hun rechten en plichten zijn als verdachte in een huis van bewaring of als ‘afgestrafte’ in een gevangenis. Zij vinden in dit boek informatie over het voor hen geldende dagprogramma, over contacten met familie, advocaten en andere hulpverleners, over mogelijkheden tot verlof en strafonderbreking, over disciplinaire straffen en over nog veel meer.

meer informatie

De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Bruggen bouwen over de kenniskloof

Het is schering en inslag dat rechters in beroepszaken over arbeidsongeschiktheid medische rapporten moeten beoordelen. De vraag is of zij daar wel toe in staat zijn. Rechters zijn immers geen artsen. Ze kunnen, als ze er niet uitkomen,0 zelf een medisch deskundige inschakelen. Dan moeten ze het rapport van de deskundige op waarde schatten. Kunnen ze dát dan wel? 

meer informatie

Tekst & Toelichting

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De belangrijkste wijzigingen zijn: - Invoering van een cumulatiegrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst; - Het recht op transitievergoeding en de opbouw daarvan wijzigt; - Nieuwe regels over oproepovereenkomsten; - De ketenregeling verruimt; - De payrollovereenkomst wordt gedefinieerd en geregeld; - Een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten.
 

meer informatie

Groningen Centre for Law and Governance

Verkeersaansprakelijkheid

Verkeersongevallen zijn een belangrijke oorzaak van letselschade. Verkeersaansprakelijkheid is derhalve een gewichtig onderwerp voor mensen die beroepshalve betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade.
 

meer informatie

Tekst & Commentaar

Strafvordering 13e druk

Is strafrecht uw terrein en u heeft helder inzicht nodig in de actuele regels van het strafproces en de rechten van verdachten? Dan kunt u niet om deze tekstbundel heen. In de 13e druk vindt u de belangrijkste wet- en regelgeving, voorzien van korte en heldere commentaren. De uitgave is volledig bijgewerkt naar de stand van 1 juli 2019. De belangrijkste actuele wet- en regelgeving, glasheldere en compacte commentaren en een zorgvuldige selectie van de belangrijkste jurisprudentie en literatuur.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Internationaal strafrecht 8e druk

De achtste druk van deze tekstbundel biedt u een waardevolle en zeer actuele collectie van alle relevante bronnen op het terrein van het internationaal strafrecht, voorzien van direct toepasbare uitleg. Zo verkrijgt u snel inzicht in de actuele stand van zaken.

meer informatie

Hubert Braakhuis

Appartementsrecht

Ongeveer een kwart van de totale Nederlandse woningvoorraad bestaat uit appartementsrechten. Dat zijn bijna anderhalf miljoen woningen. In totaal zijn er zelfs nog ongeveer een miljoen andersoortige appartementsrechten (bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen e.d.).

meer informatie

Cassatie

Deze titel biedt op toegankelijke wijze inzicht in alle facetten van de civiele cassatieprocedure en de prejudiciëlevragenprocedure. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van deze materie. Zo vormt de uitgave een nuttig hulpmiddel in de gereedschapskist van iedere praktijkjurist. Heeft u te maken met civiele cassatieprocedures en prejudiciëlevragenprocedures?

meer informatie

4e druk

Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht

Komt u als jurist regelmatig met het aanbestedingsrecht in aanraking? Dan kunt u niet om de vierde druk van deze hoog aangeschreven bundel heen. Een onmisbare informatiebron met de laatste stand van zaken op dit terrein: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren. Wilt u zonder omwegen tot de kern van de wet- en regelgeving in het aanbestedingsrecht doordringen? 

meer informatie

Achtergestelde vorderingen

Dit is een diepgravende maar toegankelijke en toepasbare studie naar de gevolgen van een achterstelling binnen en buiten een faillissement. De titel biedt een schat aan informatie voor de omgang met achtergestelde vorderingen (in faillissement) en voor het opstellen van achterstellingsovereenkomsten.

meer informatie

Uitingsdelicten

In deze titel vindt u een uitgebreide omschrijving van de uitingsdelicten: belediging, bedreiging, opruiing & pornografie. Per delict omschrijven de auteurs hoe de strafbaarstelling van deze delicten zich verhoudt tot vrijheid van meningsuiting.

meer informatie

Asser serie - Mr. A. Steneker

Asser Procesrecht 5 Beslag en executie

Het beslag- en executierecht is een juridische slangenkuil waarin aan vele vereisten en termijnen moet worden voldaan. Beslag en executie gaan veelal gepaard met stevig verweer. Zowel voor de executant, de verweerder als de rechter vormt dit Asser-deel een leidraad en een bron van antwoorden op tal van vragen. Uitgebreide commerciële shoptekst Asser Procesrecht 5 Beslag en executie behandelt het gehele beslag- en executierecht op systematische wijze. 

meer informatie

Jos Hamers & Lars van Vliet

Inleiding personenvennootschappen

Dit boek behandelt het recht inzake de personenvennootschappen, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
De vierde druk van deze inleiding verschijnt naar aanleiding van het intrekken van de wetsvoorstellen 28 746 en 31 065 (titel 7.13 BW Vennootschap). 

meer informatie

Een 'Groningse' Verkenning

Juridische aspecten van gaswinning

Dit is de eerste titel die juridische aspecten over gaswinning en aansprakelijkheid verkent. De uitgave bespreekt alle bestaande regelingen met betrekking tot de schadeafhandeling in chronologische volgorde, plaatst ze in perspectief en voorziet deze waar nodig van commentaar.

meer informatie

The Four Freedoms

The Substantive Law of the EU

Widely acclaimed and respected, this is the leading text on the four freedoms of the European Union. Unparalleled coverage of the subject area is paired with expert author insight and presented in a concise and user-friendly format, accompanied by engaging case studies and diagrams.

meer informatie

Peter van Schilfgaarde

Law and Life. Why Law?

This book is based on the assumption that the world is governed by a widespread field of interconnected laws. In this field man-made laws – legal laws - have to coexist with the laws of nature, the laws of science and the laws of logic. They have to find their place in relation to a certain society. They have to relate to the demands of morality, ethics, custom and trust. They have to follow the laws of language. They have to deal with a variety of professional and esthetic rules. They have to defend their position between art and craft. 

meer informatie

A.R. de Jonge

Huurrecht

Huurrecht geeft een compleet beeld van het materiële huurrecht. De meest recente jurisprudentie en literatuur zijn in deze zevende druk samengebracht tot een volledig overzicht. Alle actuele facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij veelvuldig wordt verwezen naar de relevante en meest actuele rechtspraak en de parlementaire geschiedenis.

meer informatie

Fundamentele rechten in Curaçao

Het belang van fundamentele rechten is evident en universeel erkend. Zonder fundamentele rechten is er geen democratische rechtsstaat en humaniteit. Dat geldt voor Curaçao niet minder dan voor andere landen.
 

meer informatie

content beschermen en gebruiken zonder risico; de (on)geschreven regels

#contentrecht

Het internet bestaat niet zonder content. Bijna iedere dag publiceren, delen en gebruiken we teksten, foto’s en ander materiaal, van onszelf en van anderen. De grenzen van wat wel en niet mag zijn daarbij niet altijd even duidelijk.
De kans dat iemand jouw content gebruikt wordt steeds groter, en als je ongevraagd werk van een ander gebruikt, zal je niet de eerste zijn wanneer je een inbreukbrief in je mailbox vindt. Boetes van minimaal € 1.000 zijn daarbij eerder regel dan uitzondering. 

meer informatie

Het rechterlijk bevel en verbod

Bent u werkzaam als advocaat of rechter? Dan zult u geregeld te maken krijgen met een rechtelijk bevel of verbod. Maar welke voorwaarden gelden exact voor het opleggen van een bevel of verbod? En hoe zorgt u voor een doeltreffende aanwending ervan in de rechtspraktijk?

meer informatie

Kid Schwarz

Rechtspersonen naar privaatrecht

In dit boek worden de rechtspersonen van Boek 2 BW behandeld, waarbij de verschillen en de overeenkomsten in de diverse wettelijke regelingen uitgebreid aan bod komen. Het gaat over geschiedenis, oprichting, inrichting, organen, bevoegdheden, vertegenwoor diging, aansprakelijkheid en het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden organisatie.

meer informatie

B Public International Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren