Mededinging en verzekering

G.T. Baak

€ 69,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

20-12-2019

dut

Tijdelijk niet leverbaar

Achter twee ankers

Piet Komduur

€ 49,95

Wolf legal publishers

Paperback / softback

15-11-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

European Financial Regulation

Dr Thomas Incalza & Prof. Dr. Veerle Colaert & Professor Danny Busch

€ 100,00

Hart Publishing

Hardback

20-12-2019

eng

Langere levertijd

Evolution and Adaptation

 

€ 245,25

Kluwer Law International

Hardback

17-12-2019

eng

Levertijd: 5 tot 12 werkdagen

The Oxford Handbook of Roman Law and Society

 

€ 50,00

OUP Oxford

Paperback / softback

07-01-2020

eng

Nog te verschijnen

Devolution and Decentralisation in Social Security

 

€ 68,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

20-12-2019

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Invloed en beeldvorming van Rudolf von Jhering in het Nederlands privaatrecht (1861-1921): rechtsleer en culpa in contrahendo

‘Een schitterend jurist’ - T. Hartman

Rudolf von Jhering (1818-1892) was een Duitse jurist die in zijn tijd al wereldberoemd was. Zijn belangrijkste wapenfeit was zijn scherpe kritiek op het Pandektisme, de heersende Duitse privaatrechtelijke leer in de negentiende eeuw – een complex en abstract bouwsel dat de praktijk geheel uit het oog had verloren.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Te gek voor de rechter

Je bent te gek. Moeten we dat positief of negatief opvatten?
Soms bewonderen we mensen omdat ze buitengewone dingen doen, bijvoorbeeld de Elfstedentocht zwemmen. Soms vinden we iemand te gek om serieus te nemen, bijvoorbeeld als hij een vergiet op zijn hoofd draagt omdat hij in het Vliegend Spaghettimonster gelooft. Het komt ook voor dat de rechter moet oordelen of iemand te gek is om hem verantwoordelijk te houden voor de misdaad die hij heeft begaan of dat het te gek voor woorden is dat iemand, omdat hij er anders uitziet dan de gemiddelde werknemer, is ontslagen.
 

Compendium Echtscheiding

Het Compendium Echtscheiding is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met de advisering en begeleiding van mensen die scheiden, en ondervinden dat een echtscheiding ook een groot aantal kwesties en complicaties kent op financieel, juridisch en fiscaal terrein, naast alle emoties, ruzies, belangenafwegingen en andere zorgen.

Algoritmes en besluiten

De bestuursrechtelijke inbedding van algoritmische besluitvorming

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten

In het traditionele vermogensrecht worden vragen over de totstandkoming, uitleg en uitvoering van overeenkomsten beantwoord met de koopovereenkomst voor ogen, die strekt tot de overdracht van eigendom tegen betaling van geld.

Norm en normativiteit in het vermogensrecht

Preadviezen Christen Juristen Vereniging.

In het wetenschappelijk debat over het vermogensrecht wordt al heel lang weinig aandacht besteed aan de normatieve grondslagen van het privaatrecht. Privaatrecht kan worden gezien als onderdeel van de normatieve ordening van het maatschappelijk leven, als een stelsel van normen over bescherming van rechtsposities, gedrag en toerekening van risico´s.

De CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een complexe verzekering, waardoor geschillen al snel op de loer liggen. Deze uitgave zet voor u de belangrijkste kenmerken en probleemgebieden van de CAR-verzekering op een rij, zodat u problemen effectief kunt voorzien en oplossen.

EVRM 2020-2021 (set 2 ex.)

In Sdu Commentaar EVRM worden het EVRM en de Protocollen artikelsgewijs becommentarieerd. In deel I worden art. 1 t/m 18 EVRM besproken, waar deel II art. 19 t/m 57 EVRM, Protocol 1, 4, 6, 7, 12, 13 en 16 en art.

Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2018.2

Krijgt u als dienstverlener regelmatig te maken met vragen over regelingen in de sociale zekerheid? Deze gids biedt u een handig naslagwerk gedurende de werkdag. U heeft alle actuele regelingen op het gebied van de sociale zekerheid binnen handbereik.

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Praktijkboek Duurzaam bouwen

Verduurzaming is een speerpunt van zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden, zo blijkt bijvoorbeeld uit het op 29 juni 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord waarin onder meer voorstellen worden gedaan voor het bewerkstelligen van CO2-neutraliteit in 2050. Als gevolg daarvan zal de gebouwde omgeving op de schop moeten om ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen beter te isoleren en van duurzame warmte en schone elektriciteit te voorzien, of dat zelfs te laten opwekken. 

meer informatie

W.J.A.M. Dijkers & T.P. Widdershoven

Teksten Gedwongen Zorg. Editie 2020 Wvggz, Wzd, Wfz

Deze tekstenpocket beoogt een naslagwerk te zijn voor de teksten van de drie wetten die vanaf 1 januari 2020 de gedwongen zorg regelen, te weten de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht 11e druk

Deze tekstbundel omtrent de Algemene wet bestuursrecht vormt de ideale kennisbron bij een eerste oriëntatie van een zaak of het opstellen van uw adviezen en processtukken. In deze elfde druk vindt u naast de belangrijkste wet- en regelgeving ook de korte, compacte commentaren die u helpen de wetgeving te doorgronden.

meer informatie

Van De Bourbon tot Leeuwarden: 44 klassiekers bestuursrechtelijke uitspraken toegelicht en geïllustreerd

Het hoogste woord in beeld

U vindt in deze publicatie de 44 belangrijkste bestuursrechtelijke uitspraken van rechters op nationaal en Europees niveau. De titel schetst 'letterlijk' een uniek beeld van de leerstukken door deze met illustraties tot leven te brengen. Het hoogste woord in beeld biedt een kijkje in de bestuursrechtelijke keuken. De meest belangrijke leerstukken op het terrein van het bestuursrecht passeren hierin de revue.

meer informatie

Erfrecht in het IPR

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing voor de Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze verordening vervangt de nationale regelgeving op het gebied van het internationale erfrecht in de lidstaten.
 

meer informatie

Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ

Studenten en professionals krijgen met deze titel systematisch inzicht in de belangrijkste elementen van de gemeentelijke belastingen, de Wet WOZ en de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De vaste volgorde waarin essentiële elementen worden behandeld leent zich uitstekend voor vergelijkende onderzoeken en analyses.

meer informatie

Normering, praktijk, evaluatie

Het voorwaardelijk sepot

In dit boek wordt verslag gedaan van een empirisch en juridisch onderzoek naar het voorwaardelijk sepot. In een uitvoerig dossieronderzoek is de huidige praktijk van het voorwaardelijk sepot voor het eerst gedetailleerd in kaart gebracht.

meer informatie

De betekenis en invulling van het vereiste ‘redelijke maatregelen’ in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Redelijke maatregelen ter bescherming van bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober 2018 trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Deze wet kent bepalingen over de voorlopige en corrigerende maatregelen ter handhaving van bedrijfsgeheimen, schadevergoeding en de openbaarmaking van rechterlijke uitspraken in procedures over (schending van) bedrijfsgeheimen. Om deze bepalingen te kunnen inroepen moet allereerst sprake zijn van een bedrijfsgeheim in de zin van deze wet.

meer informatie

Asser serie

Asser 6-IV De verbintenis uit de wet

Met de 15e editie van dit Asser-deel beschikt u over het toonaangevende commentaar op de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. De publicatie geldt sinds jaar en dag als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

meer informatie

Asser serie

NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen

In deze gerenommeerde inleiding tot de rechtsvormen NV en BV vindt u een uitgebreide bespreking van de onderwerpen oprichting, vermogen en aandelen. De geheel vernieuwde vijfde druk staat bovendien stil bij rechtspraak, literatuur en praktijkontwikkelingen ten gevolge van het vernieuwde BV-recht.
 

meer informatie

Het in rekening brengen en het vergoeden van rente

Renteberekening in belastingzaken

Dit is de eerste bundel die zich buigt over renteregelingen omtrent het in rekening brengen en vergoeden van rente. U beschikt hiermee over een volledig, wetenschappelijk en praktisch overzicht van alle type renteregelingen die bij de heffing en inning van alle soorten belastingen aan de orde kunnen komen.

meer informatie

Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging

Nederland is een rechtsstaat - zijn we het daarover eens? Toch is voor de meeste burgers en bedrijven een gang naar de civiele rechter een - te - kostbare en tijdrovende zaak geworden.

Rechters zijn overbelast. Reorganisaties en deeloplossingen laten de haperende structuur van de civiele rechtspleging ongemoeid. Die is, vinden de samenstellers van deze bundel, meer gebaat bij een total design, waarin alle taken in onderling verband als een geheel worden aangepakt. 

meer informatie

A.F. Collignon-Smit Sibinga

De deelgeschilprocedure

De deelgeschilprocedure biedt u een totaaloverzicht van de regeling van de deelgeschilprocedure, inclusief wetsgeschiedenis en jurisprudentie. De hoofdstukken geven u praktische handvatten bij uiteenlopende kwesties die zich voordoen bij de toepassing van de deelgeschilprocedure.

meer informatie

Over het dossier, geheimhouding, de zitting en de uitspraak

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces

Een belangrijk aspect van het recht op een eerlijk proces is dat de procedure bij de bestuursrechter transparant is. Transparantie heeft twee aspecten. In de eerste plaats vindt de behandeling van de zaak op de zitting in beginsel in het openbaar plaats.

meer informatie

Arbeidsprocesrecht

Bij de toepassing van het arbeidsrecht kunt u niet zonder grondige kennis van het arbeidsprocesrecht. Dit handboek biedt u als enige praktijkgerichte uitgave over het arbeidsprocesrecht een compleet overzicht van de valkuilen die zich binnen dit rechtsgebied kunnen voordoen.

meer informatie

Hans Ulrich Jesserun d'Oliveira: Een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn reservisten

Al zeker een halve eeuw is er bij de Hoge Raad een praktijk in zwang die in strijd is met het recht en zelfs strafbaar is. De Wet op de Rechterlijke Organisatie schrijft voor dat de Hoge Raad zaken moet behandelen en beslissen in panels van drie of vijf raadsheren/dames, maar dat wordt door ons hoogste rechtscollege aan de laars gelapt. In de raadkamer zit het panel (de zetel) mét alle overige leden van de betreffende kamer, en soms doen de andere kamers ook mee.

meer informatie

Wet & Geschiedenis

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract en wijzigt deze de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet transitievergoeding.

meer informatie

Van de Wwz naar de Wab en Wnra

De OpMaat naar een nieuw arbeidsrecht

We hebben een aantal onderwerpen gebundeld en daarin de impact voor de praktijk van deze wijzigingen getracht aan te geven. Het betreft payrolling, detachering en contracting, de ketenregeling, de i-grond, de transitievergoeding, overheidswerknemers (sector gemeenten en sector provincies) en de transitie van de overheidswerknemer.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Bart Oortwijn & Ronald de Waard

Hoofdlijnen Omgevingsrecht, 3e editie

Hoofdlijnen Omgevingsrecht Met dit boek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van het brede omgevingsrecht. Doel is om beleidsmedewerkers, studenten en anderen werkzaam in de dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inzicht te geven in de hoofdlijnen en de praktische toepassing van het omgevingsrecht.

meer informatie

K.W.C. Geurts

Zekerheid voor leverancierskrediet

Er ligt tegenwoordig veel nadruk op de zekerhedenpositie van de kredietverstrekkende leverancier en het verlies van zijn zekerheidsrecht. Middels een rechtsvergelijking slaagt de auteur erin drie buitenlandse rechtsstelsels te ontleden, compleet gemaakt met een kritische blik op het eigen recht.
 

meer informatie

Ruud Stokvis

Recht en Slecht - mr. Benno Stokvis (1901-1977)

Mr. dr. Benno Stokvis (1901-1977) was literator, rechtsgeleerde, publicist, parlementslid, mediapersoonlijkheid, radiospreker, honden- en paardenliefhebber, maar bovenal advocaat, een strijdbaar jurist. Menselijk en maatschappelijk bewogen, in het naoorlogse Nederland een ‘Bekende Nederlander’. Ruud Stokvis noemt de vele publieke activiteiten van mr. Benno Stokvis. Maar hij reconstrueert bovenal zijn veel minder bekende privéleven en dan vooral aan de hand van zijn uitlatingen in en reacties op zijn door duizenden beluisterde radiorubriek ‘Recht en Slecht’. 

meer informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door aantasting van geestelijke gezondheid, verdriet, angst, spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen

Psychische schade

Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke aandoeningen. Psychische schade roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schadebegrip.

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren