Bloemlezing uit het werk van Prof. dr. L.J.J. Rogier

Ik heb gezegd - T’esaki mi kera bisa

Meer dan 25 jaar is Lodewijk Rogier aan de juridische faculteit van de University of Curaçao verbonden geweest. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar is deze bundel bijeengebracht.

meer informatie

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2022-2023

Deze studenteneditie binnen de succesvolle uitgave 'Cursus Belastingrecht' bevat alles wat je moet weten over de fiscale wetgeving op het gebied van omzetbelasting. De systematische opbouw en de vele praktische voorbeelden maken de uitgave ideaal voor studenten.
 

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Formeel Belastingrecht 2022-2023

Deze titel bevat een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het formele belastingrecht. Door de heldere uitleg en voorbeelden is de student in staat om de materie snel te doorgronden. Deze studenteneditie is volledig geactualiseerd en sluit aan bij de laatste wetgeving, jurisprudentie, ontwikkelingen en literatuur.

Sdu Commentaar Ondernemingsrecht Editie 2021-2022

Contract & commentaar Standaard contractsbepalingen Matthijs Brons & A.H. Bourdrez

Gedegen kennis van standaardbepalingen is cruciaal voor iedere advocaat en bedrijfsjurist die in korte tijd en op hoog niveau contracten moet opstellen en beoordelen. 

Advocatenmemo 2022

Opschortingsrechten

Deze monografie bevat een uitgebreide analyse van het leerstuk opschorting. De auteur levert een gedetailleerde en systematische beschrijving van de eisen voor / en rechtsgevolgen van / de uitoefening van het opschortingsrecht.

De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen

Dit boek richt zich op het raakvlak tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht. Het brengt de arbeidsrechtelijke consequenties van een nieuwe aanbesteding voor een aanbestedende dienst en (potentiële) aanbieder stap voor stap in kaart, benoemt knelpunten en rijkt waar mogelijk oplossingen vanuit het arbeidsrecht én het aanbestedingsrecht aan.

Transparantie en openbaarheid - Preadviezen

Deze uitgave bevat de preadviezen van de VAR over 'Transparantie en openbaarheid'.

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw (2e druk) - A.F.J. Jacobs

Toen eind 2013 de eerste druk van dit boek verscheen, bleek dit in een grote behoefte te voorzien. In de vorige druk werd met name de problematiek van vertragingsclaims beschreven vanuit het perspectief van de aannemer onder de UAV 2012.

Kostenverhogend of onvoorzien: een groot verschil of is dát te overzien?

Een onderzoek naar de toepassingskaders van par. 47 UAV 2012 en par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 - J. Springelkamp

Mensenhandel - Moderne Slavernij

Geeft praktische handvatten voor iedereen die zich bezighoudt met het fenomeen mensenhandel. Deze 3e druk bevat de meest recente jurisprudentie en bespreekt alle informatie die voor de opsporing, berechting en hulpverlening van belang is.
 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Studiebegeleiding

Keuze uit wetenschappelijk werk over publiekrecht, rechtsstaat en beleid 1993-2021

Recht doorgronden - E.M.H. Hirsch Ballin

De hier gebundelde publicaties van Ernst Hirsch Ballin zijn niet alleen het resultaat van research, maar ook van reflecteren op zijn veelzijdige ervaring in publieke ambten, gespreid over vier decennia. De toon wordt gezet met zijn rede uit 1993 over de werking van de democratische rechtsstaat. Te vaak belet zelfgenoegzaamheid om tijdig te reageren op ontwrichtende ontwikkelingen. Een democratische rechtsstaat moet zich erop voorbereiden om mensen in bedreigende situaties bescherming te bieden.
 

meer informatie

Inleiding in de rechtspsychologie - Marko Jelicic

Kunnen verdachten een moord bekennen die ze niet hebben gepleegd? Kunnen mensen zich gaan herinneren dat ze ooit zijn misbruikt terwijl dat niet het geval is? Is een valse aangifte te onderscheiden van een echte aangifte? Deze vragen behoren tot het domein van de rechtspsychologie.

meer informatie

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht. Deze 10e druk bewijst wederom grote meerwaarde ten opzichte van alle andere publicaties op dit terrein.

meer informatie

Tekst & Commentaar Bouwrecht

De actuele wetteksten in het bouwrecht, inzichtelijk gemaakt met helder commentaar. In deze 8e druk is nieuwe rechtspraak verwerkt en zijn de commentaren bovendien zorgvuldig nagelopen en waar nodig bijgewerkt.

meer informatie

Anna Elisabeth Goldberg

Blaming the Addicted Brain

This book analyses some of the complexities of addiction in the context of criminal justice, but also contributes to the growing practice of interdisciplinary and empirical (neuro)legal research.

meer informatie

R.A. Spence

Collateral Transactions in the EU Shadow Banking Sector

This publication offers a pioneering in-depth analysis of the use of collateral transactions in the EU shadow banking sector. This author examines the topic from both a practical and theoretical standpoint, which yields valuable insights for practitioners, academics, students and generally interested parties.

meer informatie

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Een thematische bespreking van de dagvaardings- en verzoekschriftprocedure. In deze 3e druk zijn veel nieuwe verwijzingen naar rechtspraak en literatuur opgenomen, ook van buitenlandse (waaronder Europese) herkomst.

Parels aan de kroon

Deze bundel is opgedragen aan hoogleraar familievermogensrecht Tea Mellema-Kranenburg en hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht Jan-Michiel Hebly. Er is geen andere uitgave waarin twee zo uiteenlopende rechtsgebieden worden behandeld in één bundel, op een wijze die voor verschillende specialisten interessant is.

meer informatie

R.A. Hoving

Verwerking van strafrechtelijke gegevens door het openbaar ministerie

Elke dag verwerkt het openbaar ministerie strafrechtelijke gegevens, van de ontvangst van een proces-verbaal van opsporing tot de verstrekking van processtukken. Veelal hebben deze strafrechtelijke gegevens betrekking op personen, zoals verdachten, slachtoffers en andere betrokkenen.

meer informatie

inclusief hoofdzaken loonbelasting en premieheffing

Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 is een wat merkwaardig fenomeen: het is ongetwijfeld de meest besproken fiscale wet, maar tegelijkertijd levert deze zelfstandige heffing betrekkelijk weinig op. Sterker nog, de opbrengst is gedurende vele jaren negatief.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Belastingrecht.  Meer nieuwsbrieven

Commentaar & Context

Wet open overheid

Dit boek geeft snel toegang tot de tekst van de wet. Het artikelsgewijze commentaar laat de lezer snel de weg vinden in de complexe parlementaire geschiedenis van Woo.

meer informatie

E. Tiggeler

Ars Aequi Taalgids voor juristen

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Wie wil slagen in de rechtspraktijk moet ingewikkelde problemen begrijpelijk onder woorden kunnen brengen en standpunten objectief en overtuigend kunnen presenteren.

meer informatie

A.W. Heringa

Staatsrecht

Deze handzame praktijkgids bevat alle noodzakelijke kennis van het geldende staatsrecht en de werking daarvan, evenals de onderliggende verhoudingen en structuren. Deze 14e druk staat vol details en concrete voorbeelden uit de rechtspraak.

meer informatie

Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2022

Sdu Commentaar Gemeentewet is een combinatie van een boek en een online-uitgave waarin de Gemeentewet artikelsgewijs wordt becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een overzicht van jurisprudentie en literatuur.

meer informatie

Liber amicorum Thomas Mertens

Literatuur en recht

Dit Liber amicorum bespreekt de waarde van literatuur en recht vanuit verschillende juridische invalshoeken en wetenschappelijke disciplines. 

meer informatie

Ellian, Afshin & Cliteur, Paul

A New Introduction to Legal Method

A New Introduction to Legal Method provides a comprehensive overview of legal science, and the scientific character of legal knowledge. This textbook is ideal for students of legal method, and will be of great interest to those studying legal science, jurisprudence, legal research and legal skills.

meer informatie

4e druk

Asser 7-IV Bijzondere overeenkomsten - Opdracht, inclusief de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de reisovereenkomst

De 4e druk van dit toonaangevende Asser-deel bevat de laatste jurisprudentie en wetswijzigingen (met name wijziging art. 7:448 BW).

meer informatie

9e druk

Asser 7-VII Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

De 9e druk van dit Asser-deel bespreekt de actuele stand van zaken van de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. De lezer krijgt inzicht in de verbanden tussen de verouderde wettelijke regeling enerzijds, en de actuele literatuur en rechtspraak anderzijds.

meer informatie

De bescherming van de natuurlijke persoon via het schadevergoedingsrecht

Deze uitgave behelst de preadviezen ten behoeve van de voorjaarsbijeenkomst 2021 van de Vereniging voor Aansprakelijkheid- en Schadevergoedingsrecht. Het onderwerp was "De bescherming van de natuurlijke persoon via het schadevergoedingsrecht".

meer informatie

Over de rechtsbescherming van mensen zonder juridische kennis - K.G.F. van der Kraats

Het civiele procesrecht als struikelblok

In Het civiele procesrecht als struikelblok formuleert de auteur voorstellen om de weg te effenen en de kwaliteit van de civiele procedure specifiek voor mensen zonder juridische kennis te verbeteren.

meer informatie

Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland

Deskundig in de rechtspraktijk

Bij de uitvoering van deskundigenonderzoek komt het voor dat niet alle bij zo’n onderzoek betrokken personen bekend zijn met regels en werkwijze rondom het deskundigenonderzoek. Voor deskundigen levert dat vaak lastige situaties op die de voortgang van het onderzoek niet ten goede komen.
 

meer informatie

Parviz Samim

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven