Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2017

 

€ 34,95

Wolf legal publishers

Paperback / softback

2018-04-02

eng

Levertijd: 3 tot 5 werkdagen

Memo beslagrecht 2018

H.G. Punt

€ 59,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-04-10

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Opzegging van duurovereenkomsten

P. Abas

€ 14,95

Wolf legal publishers

Paperback / softback

2018-04-01

dut

Levertijd: 3 tot 5 werkdagen

New Technologies for Human Rights Law and Practice

Aronson, Jay D.

€ 106,25

CAMBRIDGE UNIV PR

Hardback

2018-01-01

eng

Leverbaar

Asser 3-VI Zekerheidsrechten - Studenteneditie

 

€ 60,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2018-03-30

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Het algemeen bewijsbeslag

R.E. de Blécourt

€ 30,00

Celsus Juridische Uitgeverij

Paperback / softback

dut

Leverbaar


meer recent verschenen

Memo beslagrecht 2018

Met deze uitgave op zak bent u in het bezit van een volledig overzicht van het Nederlandse Beslagrecht, inclusief juridische uiteenzetting. En dankzij de uitgebreide inhoudsopgave en diverse registers is dit naslagwerk uitermate geschikt voor het snel oplossen van iedere individuele casus. Ideaal voor advocaten, deurwaarders en studenten. Het Nederlandse beslagrecht is omvangrijk. In Memo Beslagrecht 2018 vindt u en compleet overzicht van dit recht. Het is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave en registers in het artikelen, trefwoorden, termijnen en jurisprudentie. 

meer informatie

C.C. de Kluiver & M.A. Simon Thomas & W. van der Woude & E. Bauw

Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Buitengerechtelijke of alternatieve geschiloplossing (Alternative Dispute Resolution, ADR) is sinds enkele decennia gestaag in opmars in Nederland. De minister van Justitie en Veiligheid draagt (politieke) verantwoordelijkheid voor de inrichting en het functioneren van de juridische infrastructuur in ons land.

meer informatie

Kroniek van het strafrecht 2017

De 2017-editie van deze serie geeft u een volwaardig overzicht van alle actuele ontwikkelingen in het strafrecht. U krijgt een compleet beeld van recente gebeurtenissen en verschuivingen op het terrein van wetgeving, rechtspraak en literatuur.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Een werk- en denkrichting om informationele privacy management opdrachten projectmatig en veranderkundig te organiseren en uit te voeren.

Privacy wijzer

Privacyregelgeving dwingt organisaties om technische en organisatorische maatregelen te nemen, maar er is ook het besef van morele waarden nodig om de juiste mindset te krijgen bij het management en de medewerkers.

meer informatie

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

De bancaire kredietovereenkomst

Dit cahier behandelt de juridische en enige praktische aspecten van bancair krediet, in het bijzonder van kredieten zoals die door Nederlandse banken verstrekt plegen te worden aan kleine tot middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties.Aandacht wordt onder meer besteed aan de beide grondvormen van bancair krediet, de lening en het rekening-courantkrediet, aan de totstandkoming en het eindigen van de kredietovereenkomst en aan de kredietnemer in financiële moeilijkheden.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

P. Abas

Opzegging van duurovereenkomsten

 
In deze monografie staat de vraag centraal welk rechtsstelsel de beste aanknoping biedt voor een algemene regel voor de opzegging van duurovereenkomsten naar Nederlands recht. Het enige land met een voltooide wetgeving is Italië.

meer informatie

Harold Koster & Sonja Kruisinga & Eddy Bauw

Netherlands Commercial Court

De oprichting van een Netherlands Commercial Court (NCC) kan als een mijlpaal voor de Nederlandse rechtspraak worden beschouwd. De verwachtingen zijn hoog en de uitdaging is groot. Tijdens een symposium georganiseerd door het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing stond de vraag naar de kansen voor een Netherlands Commercial Court centraal.In deze bundel zijn de bijdragen aan dit symposium opgenomen, geactualiseerd en uitgewerkt en aangevuld met bijdragen van anderen.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Bouwrecht 6e druk

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst & Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018. Met deze 6e druk van Tekst & Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. 

meer informatie

Algemene inleiding, De oplevering, De onderhoudsperiode, Herstel en schadevergoeding

Bouw- en aanbestedingsrecht deel 1 (nieuwe opzet)

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

meer informatie

Aansprakelijkheid na oplevering, garanties

Bouw- en aanbestedingsrecht deel 2 (nieuwe opzet)

n de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.
 

meer informatie

EU - België - Nederland

Distributieovereenkomsten

Dit boek bevat een grondige en praktische studie van het Europees, Belgisch en Nederlands mededingingsrecht en handelsrecht van toepassing op distributieovereenkomsten. De auteurs delen hun analysekader en praktische oplossingen voor  concrete vraagstukken met de lezer. Het boek vormt op die manier een  unieke combinatie van academische toelichting en praktijkervaring,  waardoor het een onmisbaar instrument is voor iedere advocaat, jurist en student die met distributieovereenkomsten in aanraking komt.
 

meer informatie

Vierde Tranche

Parlementaire geschiedenis Moderniseringswetgeving huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 geldt in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht standaard de beperkte gemeenschap van goederen. Deze uitgave biedt u de noodzakelijke achtergrond bij de interpretatie van deze vernieuwde regelgeving. Het bundelt de parlementaire stukken en maakt zo de parlementaire geschiedenis voorafgaand aan de vierde tranche inzichtelijk. 

meer informatie

Kees Jan Kuilwijk

Commercial Contracts

When you need something done, you can take the long route and do everything yourself, or you can do the smart thing and build on work that already exists. If you own a business, time is money, so being smart about that time investment is extremely important.

meer informatie

Bakelsinstituut

Handboek arbeidsprocesrecht

In het arbeidsrecht wordt veelvuldig geprocedeerd. Kennis van het arbeidsprocesrecht is daarbij onontbeerlijk. Dat arbeidsprocesrecht is de laatste tijd aan ingrijpende wijziging onderhevig. Allereerst heeft de Wet werk en zekerheid het procesrecht voor ontslagprocedures per 1 juli 2015 flink gewijzigd. Daarnaast treedt de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht vanaf 2017 gefaseerd in werking. Als gevolg van deze wet ondergaat het burgerlijk procesrecht voor de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep en/of cassatie een substantiële wijziging. Deze wijzigingen zijn ook relevant voor de arbeidsprocespraktijk.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Naar een betere regeling voor het beslag op bescheiden

Het algemeen bewijsbeslag

Al jarenlang wordt vanuit verschillende hoeken gevraagd om een wettelijke regeling voor het algemeen bewijsbeslag. Zoals door de Hoge Raad, die dit in 2013 in zijn arrest Molenbeek Invest/Begeer nog eens bij de wetgever onder de aandacht bracht.

meer informatie

Wetenschappelijk evaluatieonderzoek naar de werking van de nieuwe bepalingen uit de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv

Evaluatie Wet bestuur en toezicht

Hoe functioneert de Wet bestuur en toezicht, die begin 2013 in werking trad? Deze uitgave werpt een empirische blik op drie belangrijke pijlers: het monistische bestuursmodel, de limiet op toezichtfuncties en het streefcijfer van 30% vrouwen in raden van bestuur en commissarissen.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Verzekeringsrecht zesde druk

Bent u werkzaam als jurist op het gebied van het verzekeringsrecht? Dan is deze zesde druk van Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht wederom van grote waarde. Binnen enkele minuten kunt u zich de kern van de wetsartikelen eigen maken. Met name de korte en bondige commentaren bij de artikelen zorgen ervoor dat Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht het verschil maakt als het gaat om gebruiksvriendelijkheid. Dit deel is weer zeer actueel met de stand van de wet en het commentaar per 15 februari 2018. In deze druk zijn naast de Titels 17 en 18 van Boek 7 BW onder andere de Zorgverzekeringswet, de WAM en de belangrijke verzekeringsbepalingen uit de Wft opgenomen. Kortom, met deze zesde druk bent u weer helemaal up-to-date!

meer informatie

Cees Van Leeuwen

Memo Plus Arbeidsovereenkomst en Ontslag 2018

In deze uitgave, waarvan ieder jaar een bijgewerkte editie verschijnt, wordt alle relevante informatie geboden over het onderwerp arbeidsovereenkomst en ontslag. De inhoud van dit boek wordt niet gevormd door één rechtsgebied, maar biedt een combinatie van verschillende onderwerpen die van belang zijn voor (met name) personeelsfunctionarissen binnen bedrijven en instellingen.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet

De in 2016 aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema's en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet beschrijft op toegankelijke wijze het stelsel en de kerninstrumenten van deze wet. 

 

meer informatie

Korte introducties

Franchise

Franchising is een populaire vorm van samenwerking waarbij de franchisegever - eigenaar van de franchiseformule - een zakelijke samenwerking aangaat met franchisenemers. Deze franchisenemers zijn zelfstandig ondernemers die hun onderneming onder de vlag van de betreffende formule willen gaan exploiteren om profijt te hebben van de bij de formule aanwezige naamsbekendheid en kennis.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Korte introducties

Het Executive Committee

 
Veel vennootschappen hebben naast de wettelijk verankerde raad van bestuur en raad van commissarissen een zogenaamd executive committee (EC) ingesteld als bestuurslaag waar de (voorbereiding van de) materiële besluitvorming van een vennootschap plaatsvindt.

meer informatie

G.H. Meijer & A. Seuters & R. ter Haar

Leerstukken strafrecht

De lezer verkrijgt een compleet overzicht van de algemene rechtsbeginselen van het strafrecht. Van noodweer tot medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. De uitgave verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur.

meer informatie

Een onderzoek naar het adequater oplossen van affaires rondom retail-producten en dienstverlening op de financiële markten

De afwikkeling van zorgplichtclaims

Zorgplichtclaims zijn claims die ontstaan door gebrekkige financiële producten en diensten aan consumenten of klein-zakelijke partijen zoals een bakker of een zelfstandig werkend adviseur. Door hun massaliteit en door hun achtergrond kunnen deze claims risico's op aanhoudend wantrouwen en instabiliteit veroorzaken bij financiële ondernemingen.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Een korte introductie door E.H. de Wit

Het Executive Committee

Veel vennootschappen hebben naast de wettelijk verankerde raad van bestuur en raad van commissarissen een zogenaamd executive committee (EC) ingesteld als bestuurslaag waar de (voorbereiding van de) materiële besluitvorming van een vennootschap plaatsvindt.

meer informatie

Leerstukken strafrecht

De lezer verkrijgt een compleet overzicht van de algemene rechtsbeginselen van het strafrecht. Van noodweer tot medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. De uitgave verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

De juridische consequenties van Europese integratie voor het Nederlandse en het Duitse budgetrecht

Het nationale budgetrecht en Europese integratie

Met het budgetrecht stellen de Staten-Generaal en de regering samen jaarlijks de begroting vast. Ondertussen coördineert de Europese Unie het economisch beleid van de lidstaten steeds meer (denk bijvoorbeeld aan de maatregelen tijdens de eurocrisis).

meer informatie

Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt

Ontroerend goed

Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar kostprijsverhogende belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 9 februari 2018.

meer informatie

2e herziene druk

Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ

Dit boek behandelt het procesrecht dat relevant is voor de arbeidsrechtjurist. Sinds invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is niet alleen het Nederlands ontslagrecht ingrijpend veranderd, maar ook het bijbehorende procesrecht en de procesmogelijkheden voor partijen.

meer informatie

International Criminal Law


European Union Law


Human Rights Law


Public International Law


De Rechter - Jesse van Muylwijckondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren