The United Nations Convention Against Corruption

Kubiciel, Michael

€ 187,50

OUP Oxford

Hardback

2018-01-02

eng

Leverbaar

Verzekeringsrecht Studenteneditie

 

€ 89,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

2019-02-05

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

De essenties van forensisch biologisch onderzoek.

A.J. Meulenbroek

€ 45,00

Uitgeverij Paris B.V.

Hardback

2009-11-11

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Antitrust Procedural Fairness

Andrew T. Guzman & D. Daniel Sokol

€ 118,75

OUP Oxford

Hardback

2019-01-01

eng

Leverbaar

Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA

S.J. Mol-Verver & H.F. van der Weerd-van Joolingen & J.W.C. Litjens & N. Idsinga & R.P.C. Cornelisse & A.L. Mertens

€ 23,00

Boom Juridische Uitgevers

Paperback / softback

2017-01-10

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid

 

€ 75,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

2019-02-11

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Essays over de inrichting van de strafrechtspleging

Ivoren Toga 2012-2018

Op 18 december 2018 verscheen op Ivoren Toga de laatste bijdrage in het vaste wekelijkse stramien zoals dat bijna zeven jaar gebruikelijk was. In die tijd zijn er een paar honderd korte en langere stukken geplaatst over de werking van het strafrecht. In de toekomst zal de Ivoren Toga nog benut worden voor incidentele bijdragen al dan niet geregeerd door de actualiteit maar de veelal andere kijk op de strafrechtspraktijk zal niet meer wekelijks gehoord worden.
 

meer informatie

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Alle verzonden Nieuwsbrieven

Verkeer(d) verbonden

nederlands Europabeleid in de praktijk

Doing a systematic literature review in legal scholarship

A literature review is the comprehensive study and interpretation of literature that relates to a particular topic.While legal scholars have increasingly started to emphasize the importance of conducting a systematic literature review prior to embarking on a larger academic research venture, discipline-specific guidelines have been absent until now.
 

De curator en de failliet

it jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel juridische als niet juridische aspecten van de taak van de curator, ook vanuit het perspectief van de schuldenaar/failliet bij een dreigende insolventie.

Executie na de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Op 9 maart 2017 is de Wet tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van die wet wordt voorzien voor 1 januari 2020.

Europees Nederlands Staatsrecht

Het Nederlandse staatsrecht als beïnvloed door en vervlochten met internationaal en vooral Europees recht

Mededingingsrecht

Beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht

Loonheffingengids 2019

Deze gids geeft u een duidelijk en praktisch totaalbeeld van alle belangrijke regels rondom de loonheffingen. Daarbij vindt u ook de laatste stand van zaken over onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven, inleners- en ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies.

De kleine Hoge Raad voor Dummies

De kleine Hoge Raad voor Dummies vertelt over de Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land op het gebied van het civiel-, straf- en belastingrecht. Het boekje legt op een toegankelijke manier uit wat de taken van de Hoge Raad zijn (en wat juist niet) en beschrijft op welke manier de Hoge Raad die taken uitvoert.

Toekomstig Boek 8 Wetboek van Strafvordering

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering is in volle gang. Het Wetboek van Strafvordering zal binnenkort uit acht boeken bestaan. Voor ieder boek is een apart wetsvoorstel gemaakt, dat in verschillende tranches aan de Tweede Kamer is aangeboden.
 

Competition Law and Public Interests

With an Application to the Banking Sector

Een juridisch onderzoek

Het cao-landschap van Nederland lijkt geheel onder controle. Maar is deze gedachte met oog op de toekomst terecht, nu het ledenbestand van vakbonden steeds eenzijdiger wordt? Deze uitgave geeft een volledig overzicht van het belang van representativiteit in het cao-recht en biedt handvatten om dit recht toekomstbestendig te maken.

Levenslang

Bijdragen aan en naar aanleiding van het Symposium Levenslang, 6 april 2018 te Groningen
 

Bescherming van Nederlandse ondernemingen

Op 21 november 2017 organiseerde het ZIFO een congres over bescherming van Nederlandse ondernemingen. Dit congres stond in het teken van de actuele politieke, maatschappelijke en juridische discussies rondom aandeelhoudersactivisme en bescherming van Nederlandse ondernemingen.

Praktijkgids Arbeidsrecht 2019

ARAR Verklaard 2019 - 01

Deze uitgave bevat de integrale tekst van de Ambtenarenwet, het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een toelichting bij de meeste artikelen, soms beknopt, soms uitgebreid. 
 

The Law and Economics of Cyber Security

The vast increase in digital in insecurity - posed by ransomware, DDoS attacks and data breaches amongst others - requires an intelligent cyber security strategy. Government and industry can shape this strategy with legal instruments, such as regulations and contracts.

Arbeidsrecht Thematisch Editie 2019

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch biedt actueel, diepgaand en praktisch commentaar. Gezaghebbende auteurs hebben commentaren geschreven op ruim 300 wetsartikelen die relevant zijn voor uw dagelijkse arbeidsrechtpraktijk.

Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden

Scheidingen gaan vaak gepaard met hoogoplopende emoties en slepende juridische procedures. De succesvolle eerste editie van deze uitgave liet zien dat het heel goed mogelijk is om dit met mediation te beperken.

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Studiebegeleiding

Studieboeken voor alle juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

A Life

Ruth Bader Ginsburg

The first full life--private; public; legal; philosophical--of the 107th Supreme Court Justice, one of the most profound and profoundly transformative legal minds of our time; a book fifteen years in work, written with the cooperation of Ruth Bader Ginsburg herself and based on many interviews with the Justice, her husband, her children, her friends, and associates.

meer informatie

Integriteitkwesties in het openbaar bestuur

De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester

In De verdwenen wethouder en de gevallen burgemeester beschrijft Christiaan Kooman bekende integriteitskwesties die de afgelopen twintig jaar in het openbaar bestuur hebben gespeeld. 
Wat speelde er? Wat dreef de bestuurders om te handelen zoals ze deden? Wat was de rol van de media en wat kunnen we hiervan leren? 

meer informatie

Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie)

Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie

Deze bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, kent twee delen; I: de scheiding van ‘kerk en staat’ en de gevolgen voor het recht van religieuze organisaties, en II: de vrijheid van godsdienst vanuit religieus perspectief. Niet alleen de visie van westerse juristen, maar ook visies vanuit verschillende godsdiensten komen aan bod.

meer informatie

Verzekeringsrecht Studenteneditie

Houdt u zich bezig met het verzekeringsrecht? Deze bundel schetst een volledig beeld van dit complexe rechtsgebied. U vindt hierin een combinatie van wetenschappelijke diepgang en een scherp oog op de praktijk. Alle belangrijke wijzigingen en interessante ontwikkelingen sinds de laatste druk van 2015 komen hierbij uitgebreid aan bod. De laatste jaren heeft het verzekeringsrecht veel belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. 

meer informatie

Accountantsaansprakelijkheid

De accountant lijkt steeds vaker het doelwit te zijn van schadeclaims. Wanneer is dit terecht? Deze uitgave behandelt de volledige breedte van aansprakelijkheidskwesties rondom de accountant. De lezer maakt kennis met de relevante wet- en regelgeving, gevolgd door een verkenning van de aansprakelijkheid van de accountant langs uiteenlopende thema's.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Boom Masterreeks

De mondelinge behandeling in civiele zaken

De mondelinge behandeling is het hart van de civiele procedure en levert een belangrijke bijdrage aan de rechtspleging in civiele zaken. Het gesprek tussen partijen en de rechter vervult een centrale rol in het uitwisselen van informatie over feiten, belangen, emoties en behoeften rondom een civielrechtelijk geschil of een civielrechtelijk georiënteerd conflict.

meer informatie

Tuchtrechtelijke uitspraken over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen

Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen

Wanneer is het handelen van een accountant, advocaat of arts in de privésfeer tuchtrechtelijk verwijtbaar? Onder welke omstandigheden kan een conflict van plichten het doorbreken van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigen?

meer informatie

Carla van der Weerdt & Mieke Pigeaud

Financiën voor commissarissen en toezichthouders

 
In dit boek geven de auteurs inzicht in financiële aspecten waarmee interne toezichthouders (commissarissen) kunnen worden geconfronteerd in hun toezichthoudende rol. Wat is een jaarverslag, wat is een jaarrekening en hoe moet ik de posten in die jaarrekening interpreteren?

meer informatie

Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving

Bestuursrecht Deel 1

et studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (2019), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur.
 

meer informatie

Juridische vaardigheden

Vaardig met arbeidsrecht. Het collectief ontslag

Collectiefontslagrecht biedt een theoretische en praktische handreiking voor eenieder die vanuit opleiding en/of werk te maken heeft met een collectief ontslag. Het boek is daarmee geschikt om studenten al tijdens hun studie met de complexiteit van het collectiefontslagrecht te laten kennismaken en hun daarin een weg te laten vinden.

meer informatie

Onderzoek naar een veilige haven voor de fiscale informatierijkdom

De integratie van fiscale gegevens in het rijksbrede toezicht

De Belastingdienst beschikt over veel vertrouwelijke gegevens. Steeds vaker worden gegevens gedeeld met andere toezichthouders. Maar is dit wel in lijn met belangen van alle betrokkenen? In deze uitgave staat het spanningsveld van het verenigen van de belangen van de belastingdienst, andere toezichthouders, en de belangen van burgers centraal.

meer informatie

11e druk

Tekst & Commentaar Insolventierecht

Kort, helder en toegankelijk commentaar op de belangrijkste regelingen uit het insolventierecht. Deze elfde druk is op vele vlakken herzien naar de stand van de wetgeving op 1 januari 2019. Een must-have voor elke jurist op het vlak van het insolventierecht! Tekst & Commentaar Insolventierecht is met deze elfde druk een waardige opvolger van haar voorganger. 

meer informatie

theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling

Keteninformatisering in kort bestek

Maatschappelijke voorzieningen zoals jeugdzorg, veiligheid, gezondheidszorg en sociale zekerheid eisen informatie-uitwisseling op grote schaal tussen grote aantallen zelfstandige organisaties. Informatisering van deze ketensamenwerking blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren.

meer informatie

Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA

Comparative Company Law

In-depth, comparative analyses of German, UK and US company laws illustrated by leading cases, with German cases in English translation.
 

meer informatie

6e druk

Tekst & Commentaar Mededingingswet

Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 oktober 2018. Deze zesde druk van Tekst & Commentaar Mededingingswet volgt de vorige editie uit 2016 op. De auteurs hebben het korte, heldere commentaar vernieuwd naar de stand van 1 oktober 2018, waarbij met name de jurisprudentie grondig is bijgewerkt.

 

meer informatie

Complete handleiding voor aangifte inkomstenbelasting 2019

Belastinggids 2019

De aangifte inkomstenbelasting staat weer voor de deur. Deze Belastinggids voor het aangiftejaar 2018 biedt u daarbij de helpende hand. Met een systematische, onderwerpsgewijze aanpak, inclusief vele tips waarmee u direct belasting bespaart.

meer informatie

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten

Van franchise tot projectovereenkomsten. Van online platforms tot crowdfunding. De meerpartijenovereenkomst duikt overal op, maar bleef lange tijd onderbelicht in de literatuur. Deze monografie vormt de eerste grondige analyse van de meerpartijenovereenkomst, de samenhangende overeenkomst en het fenomeen netwerken van overeenkomsten.

meer informatie

E.J.H. Schrage

Misbruik van bevoegdheid

Wanneer personen hun bevoegdheid misbruiken, vervalt volgens de wet deze bevoegdheid. Maar wanneer is dit exact het geval? Waar ligt de grens tussen gebruiken en misbruiken? Dit is de centrale vraag in deze uitgave.

meer informatie

European Union Law of Competition

Bellamy & Child

The eighth edition of the leading practitioner work in EU competition law, fully updated to reflect new decisional practice, case law, legislation, and Commission guidelines.

The leading practitioner work in EU competition law, acclaimed for its precise and authoritative statement of legal concepts and extensive citation of legislation, case law, and decisional practice. Detailed coverage of all key areas including Articles 101, 102, and 106, merger control, State aids, intellectual property, sectoral regimes, and remedies.

meer informatie

Leidraad voor een professioneel werkprogramma

Praktijkboek Functionaris voor gegevensbescherming

Waarmee moet de professionele functionaris voor gegevensbescherming (FG) rekening houden als leidraad bij zijn werkprogramma? Het antwoord op deze vraag wordt in dit boek gevonden op twee niveaus: op de eerste plaats op het niveau van de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en op de tweede plaats op het niveau van de praktijk inzake gegevensbescherming.

meer informatie

Boom fiscale studieboeken

Grondslagen internationaal belastingrecht

Dit boek beschrijft de grondslagen van het internationale belastingrecht en de grondbeginselen van het Europese belastingrecht. Het internationale belastingrecht moet hier worden opgevat als de belastingheffing in grensoverschrijdende situaties vanuit Nederlands perspectief.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

People, Planet, Privaatrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere paren sportschoenen, houdt van een lekkere kop koffie op z’n tijd, tankt weleens benzine en is de trotse bezitter van een meer of minder geavanceerde smartphone.
 

meer informatie

Boom Juridische studieboeken

Kern van het internationaal publiekrecht

Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uit - oefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de internationale economie.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Internationaal (publiek)recht.  Meer nieuwsbrieven

2019 Edition

EU Competition Law Handbook

Comprehensive but simple to use reference system and clear structure.

EU Competition Law Handbook provides a comprehensive digest of Commission decisions and competition cases before the EU and national courts, conveniently cross-referenced by subject matter, for the swift location of the full list of relevant case-law, regulations and notices.

meer informatie

Bouwrechtjuristen

Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als overheidsjurist of bedrijfsjurist, notaris of als jurist bij een brancheorganisatie

meer informatie

Contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs

Onderwijsovereenkomst

De precieze aard van de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs is geen uitgemaakte zaak. De wet zwijgt hierover en de rechtspraak biedt geen uitsluitsel.

meer informatie

De wetgever als systeembeheerder

Wendbaar wetgeven

Uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid zetten op grote schaal ICT in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van wetgeving. De massaliteit van hun uitvoeringspraktijk maakt ICT onmisbaar. De vertaling van wettelijke regels die zij moeten uitvoeren naar specificaties voor ICT-systemen is echter een ingewikkeld en vaak moeizaam proces.

meer informatie

NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht

Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands

Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster.

meer informatie

International Criminal Law


European Union Law


Public International Law


Human Rights Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren