De toekomst van de civiele rechtspraak

R.H. de Bock

€ 19,50

Uitgeverij Paris B.V.

Paperback / softback

13-06-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Orde in het semipublieke domein

A.E. van Rooij

€ 72,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

23-05-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bescherming van de intellectuele eigendom

P.G.F.A. Geerts

€ 32,00

Wolters Kluwer

Paperback / softback

28-06-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Inleiding Recht

P. Cliteur & A. Ellian

€ 38,50

Wolters Kluwer

Hardback

29-06-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Bouw- en aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht 21, nieuwe opzet

M.A. van Wijngaarden & M.A.B. Chao-Duivis

€ 79,50

Uitgeverij Paris B.V.

Paperback / softback

27-06-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

BTW in de USA?

Redmar Wolf

€ 15,90

Sdu Uitgevers

Paperback / softback

30-06-2017

dut

Levertijd 3 tot 5 werkdagen


meer recent verschenen

Tekst & commentaar

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De vierde druk van Tekst & Commentaar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met de korte commentaren bij ieder artikel heeft u in een paar regels direct toepasbare uitleg.

meer informatie

Tekst & commentaar

Gemeentewet Provinciewet

inclusief Wet gemeenschappelijke regelingen

De negende, geheel bijgewerkte druk van Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet biedt u direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, de Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Onmisbaar voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen of daar werkzaam is.

meer informatie

Memo Echtscheiding en alimentatie 2017

Memo echtscheiding en alimentatie 2017 bevestigt dat ook het echtscheidings(proces)recht een rusteloos rechtsgebied is, onder invloed van nieuwe wetgevingsprocessen, aangepast beleid en een gestage stroom jurisprudentie.

meer informatie

Tobias Jonkers

Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering

In dit boek staat de vraag centraal wanneer een vordering uit onverschuldigde betaling moet worden toegekend aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. Moet de vordering uit onverschuldigde betaling steeds worden toegestaan na de uitvoering van een onwettige of onzedelijke overeenkomst? En zo nee, hoe dient te worden bepaald wanneer een normschending zo ernstig is dat terugvordering ontoelaatbaar is? Voor een antwoord op deze vragen is het nodig om de gronden voor toekenning of weigering van een vordering uit onverschuldigde betaling nader te onderzoeken. Er doen zich altijd kwesties voor waarbij de verhouding tussen nietigheid en terugvordering aan de orde is.

meer informatie

Minkenhof's Nederlandse strafvordering

Minkenhof#s Nederlandse Strafvordering richt zich vooral op het geldend recht, zonder het historische perspectief en toekomstige ontwikkelingen buiten beschouwing te laten. Bij de behandeling van de stof wordt de structuur van het Wetboek van Strafvordering gevolgd.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Strafrecht en strafprocesrecht.  Meer nieuwsbrieven

Huurrechtmemo 2017/2018

De wetgeving voor het huurrecht is omvangrijk en verandert voortdurend. Deze uitgave geeft een compact en actueel overzicht van de belangrijkste aspecten van het huurrecht. Een ideaal naslagwerk voor advocaten, makelaars, leden van huurcommissies, sociale en commerciële verhuurders en anderen die regelmatig met het huurrecht in aanraking komen.

meer informatie

P.G.F.A. Geerts

Bescherming van de intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat steeds boeiender, maar ook steeds gecompliceerder wordt. Een bonte verzameling prestaties vindt in het recht bescherming - en er komen nog steeds nieuwe beschermingsvormen bij.

meer informatie

Wegwijsserie

Wegwijs in de (inter)nationale verzekering- en premieplicht

Deze Wegwijs is samengesteld als een studieboek, waarin de (inter)nationale verzekerings- en premieplicht voor de Nederlandse volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden behandeld naar de stand van begin 2017.

meer informatie

8e druk

Asser 7-VII Bijzondere overeenkomsten - Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap

De voorgaande (7e) druk van dit Asser-deel getiteld 'Personenvennootschappen' behandelde zowel het geldende recht als het ontwerp Maeijer. Nu dit ontwerp is ingetrokken behandelt deze nieuwe editie, met de 'oude' titel, weer de wetgeving zoals die thans van kracht is.
 

meer informatie

Het staatsrecht in Aruba.

Adviezen tussentijdse ontbinding Staten van Aruba, CuraƧao en Sint Maarten

Het staatsrecht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten is sterk in ontwikkeling. Het leeft. In alle drie de landen, die binnen het Koninkrijk een autonome status bezitten, hebben zich in het bijzonder rond de ontbinding van de Staten allerlei discussies voorgedaan.

meer informatie

Monografieen BW

Order- en toonderpapieren

De erkenning dat de ontvanger van een cognossement als derde uit derdenbeding kan worden gezien, heeft het denken over waardepapieren in een stroomversnelling gebracht. De overdracht van een waardepapier blijkt niet alleen de overdracht van een vordering aan order of toonder, maar ook een contractuele aanwijzing van een derde uit derdenbeding.

meer informatie

Tobias Jonkers

Over onwettigheid, onzedelijkheid en terugvordering

In dit boek staat de vraag centraal wanneer een vordering uit onverschuldigde betaling moet worden toegekend aan iemand die een nietige overeenkomst heeft uitgevoerd. Moet de vordering uit onverschuldigde betaling steeds worden toegestaan na de uitvoering van een onwettige of onzedelijke overeenkomst? En zo nee, hoe dient te worden bepaald wanneer een normschending zo ernstig is dat terugvordering ontoelaatbaar is? 

meer informatie

Over het motiveren van rechterlijke uitspraken

Motiveren

Motiveren van uitspraken is een van de kerntaken van een rechter. Maar hoe doet een rechter dat eigenlijk? Wat is een begrijpelijke en overtuigende motivering? Vooral als het om een belangenafweging gaat, is motiveren niet eenvoudig.

meer informatie

Juridische woordenboeken


Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

Homo Digitalis

The Internet of Things en big data transformeren onze samenleving onomkeerbaar en het recht moet daarin meebewegen. De meest recente NJV-jaarvergadering stond daarom in het teken van de Homo Digitalis. Commentaar en analyses van preadviseurs van de NJV op deze ontwikkeling, vanuit het oogpunt van privacybescherming, strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht.

meer informatie

Hoogtepunten recent verschenen


Handboek Mediation

Het 'Handboek Mediation' is één van de pijlers van het vakgebied van mediation vanwege de fundamentele bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen. Ook vervult de inhoud van het 'Handboek Mediation' een belangrijke rol bij de certificering van mediation. Deze zesde druk is volledig geactualiseerd.

meer informatie

Ars aequi cahiers privaatrecht

Voorwaardelijke verbintenissen

Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van grote relevantie. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Dit cahier vormt zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.

meer informatie

Tekst, toelichting en jurisprudentie

Praktijkpocket Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft sinds haar invoering in 1994 aan belang gewonnen. Omdat de wetgever heeft gekozen voor het systeem van aanbouwwetgeving door middel van tranches en losse wetvoorstellen, breidt de wet steeds verder uit.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Staats- en bestuursrecht.  Meer nieuwsbrieven

Aangepast aan de fiscale wijzgingen 2017

Zakboek Bijstand en Belastingen

Het Zakboek Bijstand en Belastingen is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie in contact komt met bijstandsgerechtigden. Het geeft een helder overzicht van de fiscale rechten en plichten van deze groep. Jaarlijks verschijnt een nieuwe versie. Het zakboek is onderdeel van de cursussen die Langhenkel Opleiding, Training & Advies over dit onderwerp verzorgt.

meer informatie

Zakboek Zorg 2017

Het Zakboek Zorg 2017 beoogt een helder overzicht te geven van de verstrekkingen die plaatsvinden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en de bijzondere bijstand.
 

meer informatie

Tekst en toelichting

Praktijkpocket Wet langdurige zorg

tekst en toelichting

Naast de wetteksten zijn tevens een toelichting en de onder- en achterliggende regelgeving opgenomen. De toelichting is volledig gebaseerd op de verschillende Memories van Toelichting bij de wetsvoorstellen. Waar dat noodzakelijk is voor de begrijpelijkheid en leesbaarheid van de toelichting, zijn de nodige aanpassingen in de tekst doorgevoerd.

meer informatie

Tekst & commentaar

Aanbestedingsrecht 3e druk

In de 3e druk van Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het aanbestedingsrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren. De uitgave is van groot nut voor u als advocaat bij het opstellen van een kort advies of bij een zitting. Als aanbesteder of inkoper van aanbesteders helpt het u bij (interne) discussies over de formulering van een onderdeel van een aanbestedingsdocument of bij de toetsing van aanmeldingen of inschrijvingen. 

meer informatie

Huib van Romburgh

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht

Hoofdstukken Aanbestedingsrecht (tweede druk) is een zeer toegankelijke, stapsgewijze inleiding tot het aanbestedingsrecht na de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in 2016. Het biedt een introductie tot het aanbestedingsrecht, een praktisch handvat om de hoofdlijnen van de wet in de vingers te krijgen met vele voorbeelden en jurisprudentie, in een toegankelijke schrijfstijl.

meer informatie

European Union Law


Nederlands recht in een vreemde taal


Public International Law


Het succesverhaal van 1 jaar DNJB in Mr.

Na het wegvallen van Boekhandel Jongbloed, is een jaar geleden De Nieuwe Juridische Boekhandel gestart. DNJB voldoet met een groot internationaal assortiment op een historische plek aan de behoefte van de jurist. Je kunt er kijken, voelen, bladeren en deskundig advies is er binnen handbereik.

download artikel (pdf)

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren