Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW

 

€ 29,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

09-02-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving

 

€ 32,50

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

28-02-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Vrije reeks De invloed van de Europese Unie op het strafrecht

 

€ 29,90

Boom Juridische uitgevers

Paperback / softback

07-03-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Tekst & Toelichting Besluit activiteiten leefomgeving

J.H.G. van den Broek

€ 59,00

Berghauser Pont Publishing

Paperback / softback

15-09-2016

dut

Levertijd 3 tot 5 werkdagen

Recht en armoede

 

€ 24,95

Wolf Productions

Paperback / softback

10-10-2016

dut

Levertijd 3 tot 5 werkdagen

Checklist jaarrekening 2017

 

€ 42,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

06-02-2017

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis


meer recent verschenen

Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving

Commentaar & Context KEI

Het boek Commentaar & Context KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel onder KEI nog wel zo vertrouwd is.

meer informatie

Het succesverhaal van 1 jaar DNJB in Mr.

Na het wegvallen van Boekhandel Jongbloed, is een jaar geleden De Nieuwe Juridische Boekhandel gestart. DNJB voldoet met een groot internationaal assortiment op een historische plek aan de behoefte van de jurist. Je kunt er kijken, voelen, bladeren en deskundig advies is er binnen handbereik.

download artikel (pdf)

Alec Stone Sweet

Evolution of International Arbitration

The development of international arbitration as an autonomous legal order comprises one of the most remarkable stories of institution building at the global level over the past century. Today, transnational firms and states settle their most important commercial and investment disputes not in courts, but in arbitral centres, a tightly networked set of organizations that compete with one another for docket, resources, and influence.

meer informatie

P. Abas

Rechtshandelingen en nulliteiten

Het centrale gedeelte van het Nederlands vermogensrecht is neergelegd in titel 3.2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze titel geeft regels voor rechtshandelingen en nulliteiten. Vooral op het laatste deel van deze titel richten zich de bezwaren van de auteur. Het gebouw van de nulliteiten - met name art.

meer informatie

Pitlo

Ondernemingsrecht

Dit studie- en praktijkboek schets de basisstructuur van het Nederlandse ondernemingsrecht. De organisatie, leiding, financiering en deelname aan het economische verkeer staan centraal. Het ontleedt de veranderingen bij wijziging van haar rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of een BV en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance) en overdracht/overgang van zeggenschap.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Kennisdocument

Medische aansprakelijkheid

Het kenniscentrum Milieu en Gezondheid is een initiatief van het gerechtshof 's-Hertogenbosch en de rechtbank Oost-Brabant. Doel van het kenniscentrum is om bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rechterlijke oordeelsvorming op het vlak van milieu en gezondheid.

meer informatie

De algemene vergadering van aandeelhouders van beursvennootschappen

Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering? Deze uitgave behandelt alle aspecten van de algemene vergadering aan de hand van jurisprudentie, wetgeving en praktijkvoorbeelden.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Gedragseconomische handvatten voor de praktijk.

Gezonde continuïteit van ondernemingen

Onder welke omstandigheden nemen we de toevlucht tot bezuinigingen? Waarom onderschatten we nieuw aanbod in de markt? En welke krachten maken innoveren en veranderen zo moeilijk? Deze uitgave geeft u een beeld van de fascinerende werking van de besluitvorming binnen bedrijven - en geeft praktische handvatten om die te verbeteren.
 

meer informatie

Over de kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht: een probleem van kwalificatie

De kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht is al onderwerp geweest van verschillende bijdragen en verhandelingen. In dit boek wordt een beschouwing over dit onderwerp gegeven aan de hand van twee arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).

meer informatie

Verschenen!

Pocket Belastingwetten 2017

Alle belangrijke per 1 januari 2017 geldende wetgeving! Met toegang tot de altijd up-to-date website! Aangevuld met: - bepalingen van overgangsrecht - een lijst van toekomstig recht - een uitgebreid trefwoordenregister - handige stickertabs Het belastingstelsel is een doolhof van regels en vooral van uitzonderingen daarop.

Paperback editie € 29.50 klik hier
Wilt u de gebonden editie voor € 67.50 klikt dan hier

meer informatie

Praktijkreeks IPR

Rechtspersonen (5eh)

In dit boek wordt aandacht besteed aan de behandeling van rechtspersonen (met inbegrip van personenvennootschappen) in het Nederlandse IPR. Centraal staat de vraag welk recht van toepassing is op geschillen met betrekking tot buitenlandse rechtspersonen. Ook wordt ingegaan op de kwestie of de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

meer informatie

De vestiging en de executie van het pandrecht op aandelen in een BV en de rechte

De verpanding van aandelen in besloten kapitaalvennootschappen

Het pandrecht op aandelen in de BV is een zekerheidsrecht waarmee een financier zijn risico kan reduceren. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de financier tot uitwinning van het pandrecht overgaan en zich vervolgens met voorrang verhalen op de opbrengst van het verpande goed.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Ondernemingsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Artikelsgewijs commentaar

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang met persoonsgegevens neergezet.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Boom Masterreeks

Klantbelang, belangenconflict en zorgplicht

Dit boek gaat over de begrippen klantbelang, belangenconflict en zorgplicht in het financieel toezichtrecht, in het bijzonder met betrekking tot banken. Hoewel deze begrippen een centrale plaats innemen in het financieel toezicht, lijkt hun juridische betekenis niet volledig duidelijk.
 

meer informatie

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht

Bent u beroeps- of bedrijfsmatig geïnteresseerd in het intellectuele eigendomsrecht? Dit handboek is een van de weinige uitgaven die een compleet overzicht geeft van alle op het terrein van het IE-recht bestaande vraagstukken.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven

Ars Aequi cahiers Staats- en bestuursrecht

Levensmiddelenrecht

Systemen van een gelaagd functioneel rechtsgebied

Het levensmiddelenrecht is wereldwijd in opkomst. Het doet voor de inwendige mens wat het milieurecht voor de wereld doet: beschermen tegen aantasting. Dit functionele rechtsgebied strekt zich uit over het internationaal, Europees en nationaal recht.

meer informatie

Congres en rapport werkgroep personenvennootschappen

Modernisering personenvennootschappen

Bent u jurist en heeft u belangstelling voor de ontwikkelingen in het ondernemingsrecht? In deze uitgave vindt u het rapport van de Werkgroep Personenvennootschappen met commentaren, verslagen van congresdiscussies en andere stukken die het startpunt vormen van het proces naar een nieuwe regeling voor personenvennootschappen.

meer informatie

Complete handleiding voor aangifte inkomstenbelasting 2016

Belastinggids 2017

De Belastinggids is de meest complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting en premieheffing. Vanzelfsprekend zijn alle bedragen en percentages in de gids geactualiseerd. Daarnaast zijn de nieuwste uitspraken van de belastingrechter verwerkt die voor u van belang kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor beleidsmededelingen en goedkeuringen van de Staatssecretaris of de Minister van Financiën.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Fiscaal.  Meer nieuwsbrieven

Arbeidsrechtelijke themata

Bijzondere arbeidsverhoudingen

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake 'het recht der arbeiders' bestaat.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

Nederlands recht in een vreemde taal


Tekst & Commentaar

Mededingingswet

De herziene druk van Tekst & Commentaar Mededingingswet biedt u niet alleen de belangrijkste wet- en regelgeving op dit terrein, maar ook glasheldere en compacte commentaren. Het commentaar is geschreven naar de stand van 1 september 2016. De auteurs, specialisten in dit vakgebied, halen waar nodig recente jurisprudentie aan.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Erfrecht civiel en fiscaal 6e druk

In deze 6e druk vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Erfrecht: de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en heldere commentaren. Alle wetswijzigingen van de afgelopen jaren en de belangrijkste jurisprudentie zijn verwerkt naar de stand van 1 september 2016.

meer informatie

Maaike Huizingh-Mieras

Contractsoverneming

an contractsoverneming is bij veel grote transacties sprake. Aan deze voor de rechtspraktijk belangrijke en wetenschappelijk intrigerende rechtsfiguur is in de Nederlandse rechtsliteratuur echter betrekkelijk weinig aandacht besteed.

meer informatie

Overzicht, inzicht en handreikingen

De Omgevingswet toegelicht

In de loop van heel veel jaren hebben we in Nederland voor ieder onderdeel van de leefomgeving een afzonderlijke wet in het leven geroepen. Ons huidig omgevingsrecht bestaat daardoor uit vele wetten en tientallen regelingen zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer enzovoorts.

meer informatie

European Union Law


International Criminal Law


Juridische woordenboeken


Public International Law


De Rechter - Jesse van Muylwijckondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren