Discriminatie in arbeid

P.C. Vas Nunes

€ 49,00

Boom uitgevers Den Haag

Paperback / softback

03-05-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Insolventie

J.B. Huizink

€ 30,00

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Paperback / softback

17-05-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

State aid in times of crisis

A.D.L. Knook & S.B. van Duren

€ 39,50

Wolters Kluwer Nederland B.V.

Hardback

04-05-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

International Development Cooperation Today

Patrick Develtere & Jan Van Ongevalle & Huib Huyse

€ 35,00

Leuven University Press

Paperback / softback

22-04-2021

eng

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Los van het kwade geweten?

M.J.J. Kunst

€ 19,50

Boom criminolgie

Paperback / softback

19-05-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis

Handboek Uitkeringsberekening Participatiewet

J. Liemburg

€ 40,00

De Langhenkel Groep

Paperback / softback

16-04-2021

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, onder voorbehoud, volgende dag in huis


meer recent verschenen

De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht

De eenmanszaak is een verzameling van zaken en vermogensrechten. Hoe deze rechtsvorm past in het stelsel van het privaatrecht is onduidelijk. Al eeuwenlang wordt de rechtsvraag of de eenmanszaak een goed is bediscussieerd in de rechtswetenschap. Deze vraag speelt als de eenmansondernemer een huwelijksgemeenschap aangaat of beëindigt, overlijdt, zijn recht op de onderneming overdraagt of inbrengt in een personenvennootschap of BV, of als hij zijn recht op de onderneming financiert.

meer informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk? Aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur wordt het begrip bestuurdersaansprakelijkheid verkend, evenals onderwerpen die hier mee samenhangen.

Bijzondere bedingen, Aansprakelijkheid

Dit boek is het tweede deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. In 'Individueel Arbeidsrecht Deel 2' komen de bijzondere bedingen, de aansprakelijkheid van de werkgever in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten, de werknemersaansprakelijkheid voor door hem aan de werkgever of een derde toegebrachte schade, de gelijke behandelingsaspecten en de overgang van een onderneming aan de orde.

Ontslagrecht

Dit boek is het derde deel van een drieluik, waarin alle facetten van de individuele arbeidsverhouding worden behandeld. In ‘Individueel arbeidsrecht Deel 3’ komt het ontslagrecht aan de orde. Het ontslagrecht is met ingang van 1 juli 2015 door de Wet werk en zekerheid ingrijpend gewijzigd.
 

Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht 2021

urisprudentie Aansprakelijkheidsrecht bevat een selectie arresten die betrekking hebben op het Aansprakelijkheidsrecht, chronologisch geordend van 1958 tot en met 2021. De arresten zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees belastingrecht 2021-2022

Studenten beschikken met deze uitgave over een uitvoerige, actuele en heldere beschrijving van het Europese belastingrecht. De inhoud sluit direct aan op het studieprogramma en blikt vooruit op de nieuwe richtlijnen en beleidsmatige ontwikkelingen.

Asser 2-I De rechtspersoon

Deze gezaghebbende uitgave levert een compleet overzicht van onderwerpen binnen het rechtspersonenrecht, inclusief verwijzingen naar relevante bronnen voor nadere verdieping. In deze vernieuwde druk vind je de wetgeving, rechtspraak en literatuur van de afgelopen jaren verwerkt.

Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief - W.J.G. Maas

Het Nederlandse bewijsbeslag is een bewijsinstrument dat sinds 1994 is ingebed in het Nederlandse civiele procesrecht. In die gevallen waarin relevant bewijs in handen van de tegenpartij of van derden is, kan dat via het bewijsbeslag worden veiliggesteld.

Cloud Computing Law - Christopher Millard

This established work, now a key text on cloud computing law, is fully updated to reflect numerous recent developments such as the implications of GDPR for cloud services, cybersecurity regulation, and the use of cloud services by governments and other public sector bodies.
 

Accompli

Liber amicorum prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce

Iura novit curia en buitenlands recht

Een rechtsvergelijkend en Europees perspectief
Steven Stuij

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Surseance van betaling

De uitgave Surseance van betaling is deel VIII van de serie Wessels Insolventierecht en behandelt de juridische stand van zaken omtrent surseance van betaling. Aan bod komen onder meer de surseance en de gronden tot intrekking ervan, evenals de mogelijke overgang naar faillissement dan wel naar de schuldsaneringsregeling.

meer informatie

Het Nederlands strafprocesrecht

Deze titel geeft een vrijwel compleet overzicht van het Nederlands strafprocesrecht en geldt als het meest actuele handboek dat zowel het onderwijs als de rechtspraktijk bedient. Deze 10e druk is volledig geactualiseerd met de wetgeving die uiterlijk op 1 februari 2021 in werking is getreden, evenals de rechtspraak en literatuur.

meer informatie

Gezondheid boven alles?

Recht en Gezondheid

Gaat gezondheid boven alles? In hoeverre kan de belangenafweging tussen gezondheidsbelangen en andere (juridische) belangen worden gemaakt? Deze bundel belicht deze fundamentele vragen vanuit diverse perspectieven. Een thema dat in het licht van de coronacrisis relevanter is dan ooit. Onder invloed van de coronacrisis is het gezondheidsrechtelijke vraagstuk omtrent de belangenafweging tussen gezondheidsbelangen en andere (juridische) belangen ongekend relevant. 

meer informatie

De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiƫnt - R.P. Wijne

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

Personen die ziek worden, worden 'patiënt'. In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is dan sprake van een 'incident'.

meer informatie

Materieel strafrecht

Het handboek Materieel strafrecht is van grote waarde voor zowel de rechtspraktijk als het onderwijs. Voor de rechtspraktijk geldt dit handboek als een betrouwbare en actuele, gezaghebbende bron voor het geldende recht (met veel verwijzingen naar relevante rechtspraak) over de belangrijkste leerstukken van materieel strafrecht. Voor het onderwijs is de titel een hanteerbaar, maar diepgaand overzicht van de actuele stand van zaken omtrent de belangrijkste leerstukken van materieel strafrecht dat de student bovendien vragen en stof tot nadenken geeft. 

meer informatie

P.C. Vas Nunes

Discriminatie in arbeid

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan ook dienen ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie in vertrekregelingen, ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen, discriminatie in sollicitatieprocedures, onvoldoende aanpassing van het werk aan handicap en chronische ziekte, allerlei vormen van (vooral indirect) onderscheid op grond van ras en geloof, enzovoort.

meer informatie

R.M. Cats

Wilsgebreken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

Kan een werknemer die ten onrechte diploma’s of werkervaring op zijn CV heeft gezet, later alsnog worden ontslagen? Over zo’n zaak oordeelde de Hoge Raad in 2020. Die accepteerde de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst op grond van het wilsgebrek bedrog.

meer informatie

Essays in honour of Prof. mr. dr. J.H.M. (Sjef) van Erp on the occasion of his retirement

'Sjef-Sache'

Since 1997 Sjef van Erp has been professor of civil law and European private law at Maastricht University. Throughout his career he established the field of comparative and European property law not only as a field of research, but also as a field to teach in.

meer informatie

Leigh Hancher; Tom Ottervanger & Piet Jan Slot

EU State Aids - 6th. Edition

EU State Aids examines the substantive and procedural aspects of state aid law and policy, analysing the underlying rules in depth and how they have been applied by the Commission and the courts. After five editions EU State Aids has become firmly established as an invaluable resource to all those involved in advising or litigating matters of state aid, from lawmakers to regulators, lawyers, economists and courts.

meer informatie

Lon L. Fuller - Joris van Laarhoven (vert.)

De zaak van de grotverkenners

De zaak van de grotverkenners (The Case of the Speluncean Explorers), geschreven door de befaamde Harvard-professor Lon L. Fuller, verscheen in 1949 in het prestigieuze Harvard Law Review. Hoewel daarin doorgaans de meest geleerde academisch-juridische verhandelingen worden gepubliceerd, is De zaak van de grotverkenners een toegankelijk, boeiend, en tijdloos rechtbankdrama.

meer informatie

P.C. Vas Nunes

Discriminatie in arbeid

Ongelijkheid tussen werkenden met en zonder vast arbeidscontract: met behulp van het recht op gelijke behandeling kan hiertegen worden opgekomen. Het gelijkebehandelingsrecht kan ook dienen ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie in vertrekregelingen, ongelijke beloning tussen vrouwen en mannen, discriminatie in sollicitatieprocedures, onvoldoende aanpassing van het werk aan handicap en chronische ziekte, allerlei vormen van (vooral indirect) onderscheid op grond van ras en geloof, enzovoort.
 

meer informatie

Een inleiding in de beleidswetenschap

Overheidsbeleid

Hoe kunnen overheden maatschappelijke problemen doelgericht aanpakken? Deze onderwijsklassieker maakt je wegwijs in de wijze waarop je een bestaand beleid beschrijft, hoe je een beleid evalueert en hoe je een nieuw beleid ontwerpt en vervolgens verbetert.

meer informatie

P.G.F.A. Geerts

Bescherming van de intellectuele eigendom

Het rechtsterrein van het Intellectuele eigendom wordt met de dag boeiender en gecompliceerder door de nieuwe beschermingsvormen en de grote internationale verknooptheid door de vele verdragen, verordeningen en richtlijnen. Deze titel vormt een actuele inleiding in dit rechtsgebied. Met name het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en het handelsnaamrecht komen aan bod. De intellectuele eigendom is een rechtsterrein dat een steeds boeiender, maar ook een steeds gecompliceerder aanblik biedt.

meer informatie

Ondernemingsrecht juristen van de toekomst

Met genoegen presenteren wij u de bundeling van artikelen van recent afgestudeerde juristen op het gebied van het ondernemingsrecht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit van Rotterdam, meer in het bijzonder de sectie Handels- & Ondernemingsrecht en Financieel recht, de Universiteit Maastricht, meer in het bijzonder het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies (ICGI) en DVDW.

meer informatie

Uitleg van de overeenkomst: onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en rangordeproblemen in de overeenkomst en tussen de stukken die daarbij horen

Bouw- en aanbestedingsrecht

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

meer informatie

Deel IV - Beleggingsondernemingen

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

De in Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) behandelde onderdelen over beleggingsondernemingen zijn nu bijeengebracht in Deel IV - Beleggingsondernemingen. De desbetreffende onderdelen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe onderdelen.

meer informatie

Enkele goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten

Dit proefschrift geeft een diepgaande analyse van de goederenrechtelijke aspecten van een octrooi evenals de werking van het octrooiregister. Met onder meer uitgebreide uitleg over hoe de overdracht, bezit en verpanding van een octrooi werkt. Daarnaast worden ook octrooilicenties vanuit goederenrechtelijke optiek onder de loep genomen.

meer informatie