Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst - Bijzondere overeenkomsten

Asser 7

Dit deel uit de Asser-serie behandelt zeven benoemde overeenkomsten uit het burgerlijk wetboek: bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, franchise, bruikleen, altijddurende rente en spel en weddenschap.

meer informatie

Procederen bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (2e herziene druk)

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen dankt zijn bekendheid aan zijn bouwrechtelijk inhoudelijke jurisprudentie. Die jurisprudentie komt tot stand op basis van procesrechtelijke regels, zoals die te vinden zijn in onder meer de wet en het Arbitragereglement van de Raad.

Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2023

In Sdu Commentaar Insolventierecht wordt het gehele insolventierecht artikelsgewijs becommentarieerd. Bovendien vindt u per artikel een overzicht van jurisprudentie en literatuur.
 

Nudging in het contractenrecht ter bescherming van zwakkere partijen - Tom Bouwman

Dit boek bevat een onderzoek naar de potentie en de grenzen van nudging ter bescherming van zwakkere partijen

Strafrecht & strafvordering 2023/2024

met o.a. (selecties uit): Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de economische delicten Opiumwet Wet wapen en munitie Wegenverkeerswet 1994 Penitentiaire beginselenwet Penitentiaire maatregel Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer Besluit slachtoffers van strafbare feiten Beginselenwet verpleging tbs-ers Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Algemene wet inzake rijksbelastingen Besluit OM-afdoening Overleveringswet Uitleveringswet Politiewet 2012 EVRM

Collectief arbeidsrecht

Wat zijn de kernthema’s binnen het collectief arbeidsrecht? Hoe hangen ze samen? En welke rol speelt de overheid eigenlijk met betrekking tot de arbeidsmarkt? Deze uitgave beschrijft de collectieve verhoudingen en de zogenaamde spelregels van het arbeidsrecht.

Grondrechten in het vermogensrecht - Sjoerd Bakker

Rechtszaken als ‘Urgenda’ en de nog lopende zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell hebben de afgelopen jaren veel publiciteit gegenereerd en er mede voor gezorgd dat in ons land bij een breed publiek bekend is geworden dat grondrechten mede een rol kunnen vervullen in aansprakelijkheidszaken en andere privaatrechtelijke geschillen.
 

Zorgplichten in het bestuursrecht VAR Preadviezen 2023

Overeenkomst en Zekerheid

In deze bundel brengt de mogelijkheden en grenzen in kaart van de contractuele vormgeving van zekerheidsconstructies. Dit gebeurt vanuit uiteenlopende invalshoeken, waarbij meerdere rechtsgebieden aan bod komen, zoals het verbintenissenrecht, goederenrecht en insolventierecht.

Bevrijdende verweren - H.W.B. thoe Schwartzenberg

Deze titel geeft praktische en tegelijkertijd diepgaande uitleg over het begrip bevrijdend verweer. Aan de hand van illustratieve praktijkvoorbeelden en processuele tips krijg je als praktijkjurist op heldere wijze inzicht in de materie.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Tien jaar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad in civiele zaken

Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog

Sinds 1 juli 2012 kunnen feitenrechters in civiele zaken prejudiciële vragen aan de Hoge Raad stellen. Wat heeft dat instrument inmiddels opgeleverd? Hoe functioneert het? Voldoet het aan de verwachtingen?

meer informatie

G.J.A. Geertjes & F.J. van Ommeren & G.S.A. Dijkstra & C.F. van den Berg

De wetgevingsprocedure anno 2022: klaar voor de toekomst?

Dit boek bevat de jaarrede van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, de geschreven preadviezen voor de jaarvergadering en het verslag van de bijeenkomst.

Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk

En de veroorzaker dan? - F.M. Ruitenbeek-Bart

Dit boek onderzoekt hoe letselveroorzakers zich verhouden tot hun slachtoffer en wat letselschadejuristen kunnen leren van hun ervaringen.
 

meer informatie

De (bijzondere) positie van onteigenings- en nadeelcompensatiedeskundigen

Dit proefschrift geeft uitleg over de inzet en rol van de schadedeskundigen. Aan de hand van de beantwoording van twee fundamentele en drie praktijkgerichte onderzoeksvragen wordt de puzzel rondom de positie van de schadedeskundigen gelegd.
 

meer informatie

Algemeen Materieel Strafrecht - R. ter Haar

Wanneer is er sprake van een strafbaar feit? Waar ligt de grens tussen opzet en schuld? Wanneer gaat de voorbereiding van een misdrijf over in een poging? Dit soort wezenlijke vragen staan centraal in het materieel strafrecht: het rechtsgebied waarin bepaald wordt welke gedragingen strafbaar zijn, wanneer iemand strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld en welke straffen en maatregelen er eventueel kunnen worden opgelegd.

meer informatie

Contractenrecht Verbintenissenrecht 1 - J.M. van Dunné

De 6e druk van dit boek verschijnt geruime tijd na de vorige druk van 2004 en dat vraagt om sterke actualisering van wetgeving, jurisprudentie en doctrine over Contractenrecht.

meer informatie

Een onderzoek naar de conclusies van advocaat-generaal J. van Soest

Van Soest in retrospectief - Emily Uyldert

Jan van Soest (1929-2006) was een markant jurist. Hij was onder meer lector aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. In 1966 aanvaardde hij het hoogleraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder enige tijd lector was geweest.

meer informatie

Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters - Bob Assink

Canon van het bestuursrecht

Ars Aequi presenteert de canon van het bestuursrecht. Een bundeling van de 30 belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die het hedendaagse Nederlandse bestuursrecht duurzaam hebben gevormd.

meer informatie

Essays in Medieval Learned Law in Honour of Harry Dondorp

Secundum doctores

The present volume, a tribute to Harry Dondorp, contains contributions to the symposium held on the occasion of his farewell at the Vrije Universiteit Amsterdam. Written by four eminent scholars in the field of legal history, the contributions are related to his areas of interest: delictual liability, Romano-canonical procedure and comparative law texts.

meer informatie

Het Omgevingsbesluit becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de stelselherziening omgevingsrecht

Commentaar & Context Omgevingsbesluit (Ob) - J.H.G. van den Broek

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De wet vervangt 26 wetten, zoals de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. 

meer informatie

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden op vrijdag 16 december 2022 - Jeroen ten Voorde

Democratie als strafrechtelijk te beschermen belang

Er bestaat groeiend onbehagen over democratie, onder meer door incidenten die als een aanval daarop worden bestempeld. Zij leiden tot (vragen over) inzet van het strafrecht. In wetgeving en rechtspraak wordt democratie als een door het strafrechtelijk te beschermen belang voorgesteld.

meer informatie

Verkenningen in de esthetica van moraal en recht - Timo Slootweg

Langs tragische einders

De tragedie staat schijnbaar diametraal tegenover moraal en recht. Waar de tragedie de grillige breuklijnen en troebele wateren van denken en doen confronteert, bewegen recht en moraal in andere richting, naar heldere orde, herstel en behoud.

meer informatie

Corjo Jansen

Digitalisering en recht

Digitalisering en recht is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Veertien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar aspecten van digitalisering op het gebied van het bestuursrecht, burgerlijk recht, strafrecht en ondernemingsrecht.

meer informatie

Vooruitgedenkboek Burgerlijk Wetboek 1992-2022

Het BW van 1992 was dertig jaar oud in 2022. Tijd voor gedenken, maar ook vooruitdenken. Dit boek doet allebei. Hoe heeft dat BW de tijd doorstaan?

meer informatie

Alle 12 delen tegen een gereduceerde prijs - 660 euro i.p.v. 828 euro

Corpus iuris civilis compleet tekst en Vertaling 12 delen

Het Financieele Dagblad | Anton C. Zijderveld | 25-11-2011
"Onlangs werd de uitgave van het 'Corpus Iuris Civilis' in twaalf volumineuze banden voltooid. Het project, dat geleid werd door de Nederlandse romanist Jop Spruit, betreft de belangrijkste teksten van het Romeins recht in de oorspronkelijke Latijnse en Griekse talen met in kolommen daarnaast een Nederlandse vertaling. Mij interesseert de sociologische inhoud van deze hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend privaatrechtelijke teksten. Voor juristen is vooral de ratio iuris , de inhoudelijke, juridische redenering, van belang. Maar er is ook uitdrukkelijk sprake van een tenor iuris, wat veel ruimer is dan een juridisch vernuft. Het betreft veeleer de Geist, de mentaliteit en de morele waarden en normen die aan deze juridische teksten ten grondslag liggen. Wat dan opvalt in deze romeinsrechtelijke boeken is een aantal centrale elementen die nog helemaal niet zijn verouderd, zelfs ­ modern aandoen." 

meer informatie

Een reis door het bestuursrecht in 30 vensters - Bob Assink

Canon van het bestuursrecht

Ars Aequi presenteert de canon van het bestuursrecht. Een bundeling van de 30 belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die het hedendaagse Nederlandse bestuursrecht duurzaam hebben gevormd.
 

meer informatie

A.J. Verheij

Onrechtmatige daad

In deze bundel vindt u een actueel, volledig en toch beknopt overzicht van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. U maakt tevens op toegankelijke wijze kennis met relevante regels betreffende verjaring en collectieve procedures (WCAM en WAMCA).
 

meer informatie

Bert van den Braak

De Eerste Kamer 1996-2021

Tussen nuttig en overbodig - De afgelopen 25 jaar heeft de Senaat, zoals de Eerste Kamer ook wel wordt genoemd, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Sinds de kabinetten niet langer op een meerderheid in de Senaat kunnen rekenen, heeft de Senaat aan politieke betekenis gewonnen.
 

meer informatie

Understanding the Power Balance Between Shareholders, Secured Lenders and Unsecured Creditors

Corporate Finance for Lawyers

Corporate Finance for Lawyers explores the intricate relationship between law and corporate finance. Utilising the 'Financial Mindmap' throughout, chapters depict financial concepts by using colours and visualisations in a clear and intuitive manner.

meer informatie

Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emiraat

Hulde aan Huijgen

De in deze bundel opgenomen bijdragen van collega’s, vrienden en promoti van Pim Huijgen beslaan het brede terrein van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht, het onroerendgoedrecht en het voor het notariaat van belang zijnde ondernemingsrecht en fiscale recht.
 

meer informatie

Raffael Fasel & Sean Butler

Animal Rights Law

Do animals have legal rights? This pioneering book tells readers everything they need to know about animal rights law. Using straightforward examples from over 30 legal systems from both the civil and common law traditions, and based on popular courses run by the authors at the Cambridge Centre for Animal Rights, the book takes the reader from the earliest anti-cruelty laws to modern animal welfare laws, to recent attempts to grant basic rights and personhood to animals.

meer informatie