Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

De goederenrechtelijke positie van offshore windmolens

Het Nederlandse goederenrecht in binnen- noch buitenland
mr. Bashu Pouwer Bsc.

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Dit handboek geeft op heldere wijze inzicht in het ondernemingsrecht en aanverwante rechtsgebieden, inclusief praktische voorbeelden. De opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op diverse onderdelen met elkaar te vergelijken.
 

Arbeidsrecht in de praktijk

Deze dertiende druk van Arbeidsrecht in de praktijk geeft de stand van zaken weer in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht per mei 2022. In deze druk is er aandacht voor recente wetswijzigingen.

Koop en Consumentenkoop 10e druk - P. Klik

Deze titel geeft een uitvoerige uiteenzetting van het kooprecht, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de consumentenkoop, met uiteraard aandacht voor de Europese regelgeving. In deze nieuwe herziene druk zijn de meest recente wetswijzigingen van 2022 verwerkt.

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Deze titel geeft een bondige, maar volledige inleiding op het uiterst boeiende vakgebied van het bestuursrecht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt hierbij gebruikt als vertrekpunt. Aan de hand van casusposities ontleend aan de rechtspraak passeren alle relevante thema's op compacte, toegankelijke en systematische wijze de revue.

Verbintenissenrecht algemeen

Dit studieboek biedt een volwaardige introductie tot het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht. Je maakt onder meer kennis met verschillende verbintenissen, de nakoming ervan, de gevolgen van niet- nakoming en de overgang van vorderingen en schulden.

Goederenrecht

Deze titel geeft een systematisch én casuïstisch toegelicht overzicht van het gehele goederenrecht. Centrale aandacht gaat uit naar de algemene leerstukken en klassieke rechtsfiguren zoals bezit, eigendom, overdracht en beperkte rechten.

Rechtshandeling en Overeenkomst

Dit studieboek geeft een overzichtelijke weergave van de kernleerstukken van het vermogensrecht. Zowel de vermogensrechtelijke rechtshandeling als de (obligatoire) overeenkomst wordt behandeld. Deze 10e druk is volledig geactualiseerd en bevat de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en literatuur.

Sdu Wettenbundel 2022-2023 (set a drie delen)

Verzameling Nederlandse Wetgeving
A.L.M. Keirse & M.L. van Emmerik

Arbeidsrecht - Marion Treep

In Arbeidsrecht worden door middel van een systematische en praktische opzet de belangrijkste thema’s op het gebied van het arbeidsrecht behandeld.
 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Tekst & Commentaar Strafrecht 14e druk

Deze bestseller van de serie Tekst & Commentaar is de ideale kennisbron voor een eerste oriëntatie op het strafrecht. Deze 14e druk is volledig geactualiseerd en is daarmee een must have voor elke strafrechtjurist.

meer informatie

Een historische inleiding in de rechtsfilosofie

Recht, orde en vrijheid

Wat is de verhouding van recht en rechtvaardigheid? Deze uitgave geeft een historisch overzicht van de verschillende theorieën hierover. Geen andere titel schetst zo’n compleet en verhelderend beeld van de geschiedenis van de rechtsfilosofie.

meer informatie

Pablo Mendes de Leon

Introduction to Air Law

Introduction to Air Law comprises extensive sources, including references to the most recent case law and publications. The world of aviation has moved on rapidly since the appearance of the previous edition of this pre-eminent resource five years ago.
 

meer informatie

De zorgplicht van de werkgever jegens (on)gevaccineerde werknemers

Prikken, pressie, privacy

Wanneer het coronavirus begin 2020 in Nederland zijn opmars maakt, worden ook werkgevers geconfronteerd met nieuwe complexe vraagstukken. Omdat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving, proberen zij – ieder op hun manier – het coronavirus van de werkvloer te weren.

meer informatie

Global Trends in Dispute Resolution Series

The Singapore Convention on Mediation

The Singapore Convention on Mediation is just beginning its life as an international legal instrument. How is it likely to fare? In the second edition of this comprehensive, article-by-article commentary, the authors provide a robust report on the features of the Convention and their implications, with an analysis of potential controversies and authoritative clarifications of particular provisions.

meer informatie

Nederlands migratierecht

Dit boek over het Nederlands Migratierecht presenteert het beleid en de regelgeving die voor vreemdelingen de toelating tot, het verblijf in en het vertrek uit Nederland bepalen.
 

meer informatie

J.J.M. de Laat

Goed-werkgeverschap en informatieverplichtingen

Dit boek gaat over het verband tussen goed-werkgeverschap en de verplichting van de werkgever om de werknemer te informeren.

meer informatie

AB Klassiek

De lezer krijgt aan de hand van casusposities in een relatief kort tijdsbestek een compleet overzicht van alle belangrijke leerstukken van het bestuursrecht.

meer informatie

Zevende druk

Nederlands burgerlijk procesrecht

Een grondig en verdiepend overzicht van het burgerlijk procesrecht, dat voor zowel onderwijs-, praktijk- als wetenschapsdoeleinden gebruikt kan worden.

meer informatie

Capita sportrecht 2de, herziene uitgave - Steven Jellinghaus

In Capita sportrecht behandelen experts uit de wetenschap en praktijk belangrijke onderdelen van het Nederlandse en internationale sportrecht. Ondanks de vele ontwikkelingen in het vakgebied is er het afgelopen decennium geen overzichtswerk meer verschenen.

In nationaal en internationaal perspectief

Uitleg van rechtshandelingen

Deze titel bespreekt de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Alleen al sinds 2016 zijn er 40 relevante arresten van de Hoge Raad gewezen.
 

meer informatie

Mededingingsrecht in de EU en Nederland

J.W. van de Gronden

Het mededingingsrecht behoort tot de kern van het beleid van de Europese Unie. Europese integratie is voor een groot gedeelte marktintegratie. Rivaliteit tussen onderneming in de Europese arena moet leiden tot meer consumentenwelvaart op de interne markt van de EU.
 

meer informatie

International arbitration and technology

This publication offers a practice-oriented overview of the ways in which technology affects the practice of international arbitration. The title offers the only up-to-date study of the impact of technology on arbitration, taking into account the significant change brought about by the COVID-19 pandemic.
 

meer informatie

Wettenbundel paperback

Collegebundel 2022-2023

De Collegebundel is de belangrijkste wettenbundel tijdens je studie, met een groot aantal wetteksten opgedeeld in Privaatrecht en Publiekrecht.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen Juridische Literatuur.  Meer nieuwsbrieven

W.H. van Boom

Goederen- & zekerhedenrecht

Goederen- en zekerhedenrecht gaat over vier kernthema’s van het Nederlandse privaatrecht: vermogen, goederen, verhaal en zekerheid. Wat verstaat ons privaatrecht onder vermogen, welke objecten worden als goederen bestempeld, hoe kunnen de regels van vermogensrecht worden begrepen en welke beginselen liggen eraan ten grondslag? 

meer informatie

9e druk

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal

Dit T&C-deel bevat een artikelsgewijs commentaar op de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke regelgeving die betrekking heeft op het erfrecht. Het commentaar, dat volgens een vaste opbouw is gestructureerd, helpt je snel tot de kern van de wetgeving te komen.
 

meer informatie

Van Wro naar Omgevingswet - C.M.L. van der Lee

Praktijkboek ­Planschade

In dit praktijkboek wordt het planschaderecht beschreven, dat sinds haar ontstaan in 1965 stormachtige ontwikkelingen heeft doorgemaakt en momenteel op weg is om op te gaan in het nadeelcompensatiestelsel van de Omgevingswet.

meer informatie

Cassatie in strafzaken

Hoe gaat de Hoge Raad te werk in een cassatieprocedure? Hoe ziet dit proces eruit en hoe komt de raad tot een beslissing? Dit is de enige uitgave die is gewijd aan de wijze waarop de hoogste strafrechter in Nederland cassatieberoepen behandelt.

meer informatie

Kernwetgeving Arbeidsrecht - A.R. Houweling & M.J.M.T. Keulaerds

De Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigden het arbeidsrecht in respectievelijk 2015 en 2020. In 2022 wijzigden de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wet TVA) en de Wet flexibel werken het arbeidsrecht opnieuw.
 

meer informatie

Hendrik Faber

Werken met het omgevingsplan

Een handleiding bij het opstellen van een omgevingsplan en is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, juristen, de gemeenteraad, bestuurders of de initiatiefnemer.
 

meer informatie

Een handleiding voor procesdeelnemers

De weg naar het strafvonnis - G.H. Meijer & R. ter Haar

De weg naar het strafvonnis verschaft de lezer een complete handleiding met betrekking tot nagenoeg alle vraagstukken, onderwerpen en spelers binnen het strafrecht en het strafproces.

meer informatie

Harry van Drongelen & André van Rijs

Tekst en Toelichting op de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wijzigt Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Wet flexibel werken, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van 20 juni 2019 (Pb EU 2019, L 186).
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Arbeids- en Socialezekerheidsrecht.  Meer nieuwsbrieven

J.H.M. Wondergem & J.A. de Weert

Krediet & Rechtsnormen; Informatieplicht, de Hydra van het financiële recht

Een macro-economische analyse van het hypothecair beleid; Een studie naar de oogmerken van de informatieplicht in het financiële toezichtrecht en het civiele recht

meer informatie