8 februari verschijnt

Tekst & Commentaar Omgevingswet

Dit geheel nieuwe deel uit de serie Tekst & Commentaar geeft een overzichtelijke en heldere uitleg van de Omgevingswet. 

meer informatie

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht

Deze uitgave bevat een integrale analyse van alle typen driehoeksrelaties in het arbeidsrecht. De bijdragen kennen een multidisciplinair karakter: naast een bespreking van recente ontwikkelingen rondom driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt, wordt er ook een breder, meer fundamenteel perspectief, op deze arbeidsverhoudingen geworpen.

Personenvennootschappen

Waarborgen bij de onteigening van minderheidsaandeelhouders

Degene die de volledige eigendom wil verkrijgen over een beursvennootschap, kan daartoe een openbaar bod uitbrengen. De kans bestaat dat de bieder geen 100% eigendom over de doelvennootschap verwerft, omdat de aandeelhouders niet verplicht zijn hun aandelen aan te melden.

Beroepsaansprakelijkheid Laurien Dufour

Beroepsaansprakelijkheid; de norm waaraan het handelen wordt getoetst De ontwikkeling van beroepsaansprakelijkheidsjurisprudentie begon met fouten door beoefenaren van zogenaamde klassieke beroepen; het handelen of nalaten van artsen, notarissen en advocaten is sinds begin jaren ´90 met enige regelmaat onderwerp van rechterlijke toetsing.
 

Koersen door de Wet op het financieel toezicht Deel IV

Deel IV bestaat nu uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en de rol van ESMA.
 

Asser Procesrecht 4 Hoger Beroep

Hoger beroep is een complex leerstuk binnen het procesrecht. Dit Asser- deel vormt een gedegen gids omtrent procederen in hoger beroep – van de grondbeginselen tot specifieke vraagstukken. Nieuw in deze druk zijn beschouwingen over het nut van de devolutieve werking, de wisseling van raadsheren en de omvang van de processtukken.

Minderheden in het recht

Rechtsbescherming van culturele en religieuze minderheden - 
Mr. dr. ir. Gerard Maduro

WOR, tekst en commentaar 2023 Inge Hofstee

De herziene uitgave van Wet op de ondernemingsraden tekst en commentaar, editie 2023 is geheel up-to-date gemaakt. Naast de uitgebreide toelichtingen is ook de jurisprudentie bijgewerkt en eerdere wijzigingen zijn nader aangevuld door ervaringen uit de praktijk te verwerken.

ECPIL - European Commentaries on Private International Law Volume 1 - Brussels Ibis Regulation - 2nd Revised Edition

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

Bewijs Procesrecht

Dit Asser-deel verschaft inzicht in de verschillende kernthema’s rondom bewijsvoering in het civiele proces. De praktijkgeoriënteerde lezer krijgt inzicht in verschillende aspecten van het civiele bewijs, waaronder de vertrouwelijkheid van de informatie, de betrouwbaarheid van informatiebronnen en de preprocessuele verzameling van informatie.

meer informatie

De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest - T. Barkhuysen & M.L. Emmerik

Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht

De Europese grondrechten (EU en EVRM) zijn belangrijker dan ooit voor diverse terreinen van het Nederlandse bestuursrecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Wat is de stand van zaken en welke ontwikkelingen op het terrein van deze grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht staan ons de komende jaren te wachten?

meer informatie

Complete handleiding voor aangifte inkomstenbelasting 2022

Belastinggids 2023

In deze uitgave vind je alle actuele regels en besparingstips die belangrijk zijn bij het invullen van de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2022. 

meer informatie

Acht meesterlijke adviezen gebundeld - Tijn Kortmann & Dorien Brugman

Tien jaar conclusies in het bestuursrecht

Een bundeling van acht geselecteerde conclusies in het bestuursrecht die stuk voor stuk algemene bestuursrechtelijke leerstukken bespreken en van nut zijn (gebleken) in de rechtspraktijk.

meer informatie

Rechter, rechterlijke organisatie en rechtspraak in de democratische rechtsstaat

Is de rechterlijke macht een zelfstandige en gelijkwaardige staatsmacht naast de machten regering en parlement? Deze titel geeft inzicht in de inrichting van de rechterlijke organisatie, het ambt van rechter en de uitoefening van de functie van de rechtspraak.

meer informatie

De rol van narrativiteit in de strafrechtelijke toerekening

Verhalend strafrecht - M.R. Schut

De strafrechtspleging staat in het teken van toerekening. In de strafprocedure wordt steeds op deze act — waarbij de strafrechter tussen dader en daad het verband ‘schuld’ aanneemt — voorgesorteerd.

meer informatie

Het recours objectif, een herwaardering

Deze werpt een historische, actuele én toekomstige blik op de bestuursrechtelijke beroepsprocedure. De studie plaatst de recente ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak in een breder perspectief en is daarmee van waarde voor het fundamenteel doordenken van de rol van de bestuursrechter in de trias politica, evenals het huidige en toekomstige bestuursprocesrecht.

meer informatie

Enkele gedachten over de rechtspraak in drie instanties

Rechtsmiddelen - R.R. Verkerk

Deze rede gaat over rechtsregels die het mogelijk maken eenmaal gewezen rechterlijke uitspraken aan te vechten bij een hogere rechter.

meer informatie

C.N. Sieuwers

Balans in het appartementsrecht: wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd

De rol van de rechter-commissaris bij signalering van faillissementsfraude

De strijd tegen faillissementsfraude - C.P. van der Hek

Al decennialang wordt een hardnekkige strijd tegen faillissementsfraude gevoerd. De schade die voortkomt uit faillissementen waarin fraude wordt gepleegd loopt richting de 2 miljard euro per jaar – dat bedrag lopen schuldeisers, waaronder ook de Belastingdienst mis.

meer informatie

Afshin Ellian & Bastiaan Rijpkema

Een nieuw commentaar op de Grondwet

Dit unieke en gezaghebbende commentaar voorziet de essentiële artikelen van onze Grondwet van uitleg, historische context en een nieuwe, vaak filosofische reflectie. De Grondwet is het meest fundamentele document van onze staat.

meer informatie

Gegevensbescherming in faillissement

Dit proefschrift bespreekt de invloed van de AVG op de faillissementsprocedure en op de werkzaamheden van de curator. De auteur onderzoekt wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet.

meer informatie

Rogier Chorus

Om recht en gerechtigheid - Paul Scholten (1875-1946) Een biografie

De Amsterdammer Paul Scholten wordt door velen gezien als de grootste Nederlandse rechtsgeleerde van de vorige eeuw. In juridische kring is nog steeds veel aandacht voor zijn originele gedachten over recht en rechtsvinding.

meer informatie

Pauline Ribbers

De bevoor(oor)deelde arbiter

Dat een arbiter onafhankelijk en onpartijdig dient te zijn, daarover bestaat geen discussie. Minder duidelijk is de vraag wat deze verplichting tot arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid precies inhoudt.
 

meer informatie

De integere rechter

De integere rechter - Derk Venema & Arie-Jan Kwak

De integriteit van de rechter is, net als die van andere publieke functionarissen, steeds vaker onderwerp van discussie en kritiek. Maar wat houdt integriteit precies in? De integere rechter gaat uit van het idee dat integriteit bestaat uit trouw van de rechterlijk ambtenaar aan de eigen institutionele waarden en normen. Integriteit is dus een overkoepelende norm die voor de rechter voorschrijft dat hij zich consequent onpartijdig, onafhankelijk, autonoom en professioneel gedraagt.
 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen Juridische Literatuur.  Meer nieuwsbrieven

Linda Spronck

Grondslagen van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de klachtplicht in rechtsvergelijkend perspectief

Dit proefschrift bespreekt de Nederlandse regeling van de extinctieve verjaring, verval, rechtsverwerking en de klachtplichten uit artikel 6:89 en 7:23 lid 1 BW. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de doorwerking van de maatstaven van redelijkheid en billijk heid op deze rechtsfiguren en op de houding van de rechter die deze rechtsfiguren moet toepassen.

meer informatie

Mr. dr. J.A.M. van Angeren

De gewone rechter en de bestuursrechtspraak

Deze titel geeft inzicht in de verhouding en taakverdeling tussen de gewone rechter en de bestuursrechtspraak. Deze geactualiseerde 8e druk bespreekt de formele rechtskracht en de toegang van belanghebbenden tot de bestuursrechter. Ook wordt een licht geworpen op de maatstaf bij de beoordeling van de belangenafweging door bestuursorganen.

meer informatie

Ervaringen met de afwikkeling van letselschade met en zonder belangenbehartiger

Doe het zelf?

Na een verkeersongeval kunnen slachtoffers hun schade zelfstandig afhandelen en zelf contact onderhouden met de verzekeraar van de wederpartij, of bijgestaan worden door een belangenbehartiger. In dit onderzoek staan de ervaringen van de eerste groep, de zogenaamde ‘zelfhulpgroep’, centraal. Het gaat om een grote groep: 38% van alle letselschadezaken wordt afgewikkeld zonder dat daar een belangen behartiger bij te pas komt.

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Privaatrecht.  Meer nieuwsbrieven