Diaspora status and citizenship rights

Ngo Chun Luk

€ 59,95

Wolf legal publishers

Paperback / softback

29-04-2020

eng

Levertijd: 5 tot 8 werkdagen

Privaatrecht en markt

Willem van Boom

€ 49,00

Boom Juridische uitgevers

Hardback

01-05-2020

dut

Niet leverbaar

EU Antitrust Procedure

Ekaterina (Directorate General for Competition of the European Commission) Rousseva

€ 281,25

OUP Oxford

Hardback

12-03-2020

eng

Leverbaar

Business Development

 

€ 175,00

Globe Law and Business

Hardback

01-05-2020

eng

Leverbaar

Overview of the Appeal Proceedings according to the EPC

 

€ 103,55

Kluwer Law International

Hardback

28-02-2020

eng

Leverbaar

Coercion and the Nature of Law

Kenneth Einar Himma

€ 62,50

Oxford University Press

Hardback

07-05-2020

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Heerlijke koffie met een bittere nasmaak

De Starbuckszaak en haar dilemma's

Deze uitgave ontleedt de recente Starbuckszaak, een zaak die tal van vragen en dilemma#s oproept die van belang zijn voor de toekomst van het nationale en internationale belastingrecht. Deze multidisciplinaire beschouwing biedt uitleg en wijst naar mogelijke oplossingsrichtingen. In de Starbuckszaak beschuldigde de Europese Commissie Nederland ervan illegale staatssteun te hebben verleend aan Starbucks. Dit door het geven van een ruling over interne verrekenprijzen voor onder andere het gebruik van het intellectueel eigendomsrecht van het Starbucksconcept, waaronder het unieke Starbucksprocedé voor het branden van koffiebonen. 

meer informatie

Staatsrecht begrepen

Staatsrecht begrepen is een gestructureerde en systematische inleiding in het Nederlandse staatsrecht.

Privaatrecht en markt

In onze samenleving vindt veel van het maatschappelijk verkeer plaats op markten, waar uitwisseling van geld, goederen en diensten plaatsvindt. Op die markten gelden altijd spelregels. Het Nederlandse vermogensrecht is onderdeel van die spelregels.

De bestuurlijke kaart van Nederland

Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief

Vademecum Notariaat 2020

Vademecum Notariaat 2020 bevat zowel de Wet op het notarisambt (Wna) als alle voor de notariële beroepsgroep geldende beleidsregels en verordeningen, zomede de bijgewerkte tekst van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Belastingcontrole 2020

De spelregels betreffende de fiscale controle zijn in deze uitgave op overzichtelijke wijze opgesomd. Een handig oriëntatiepunt voor u als ondernemer of adviseur als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de belastingcontrole.

Tekstuitgave Privacyverordening & UAVG

met geïntegreerde presentatie AVG & UAVG, overwegingen en toelichting; naslag AVG (tweetalig), UAVG, Wbp en Richtlijn 95/46/EG (tweetalig); naslag parlementaire geschiedenis UAVG; verwijstabellen AVG, UAVG, Wbp, Kamerstukken, jurisprudentie

De Arbowet geschetst

Wat zijn de belangrijkste arboverplichtingen van werkgever en werknemers? Aan welke eisen moet de arbocatalogus voldoen? Mag de Inspectie SZW zomaar mijn bedrijf binnenstappen? De Arbowet geschetst biedt u een makkelijke toegang tot de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
 

Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht

De bundel biedt u een uitvoerige selectie van niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak. De uitspraken zijn deels van commentaar voorzien en waar relevant vindt u bovendien verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.

Handboek Arbowet Editie 2020-2021

Het Handboek Arbowet biedt per wetsartikel een heldere toelichting op de Arbowet. Het handboek legt, waar zinvol, de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.

Waar gaat het nu eigenlijk om?

Enkele gedachten over vennootschapsrecht

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

Studiebegeleiding

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Ekaterina (Directorate General for Competition of the European Commission) Rousseva

EU Antitrust Procedure

This book provides a comprehensive account of EU antitrust procedure, exploring the powers of the EU Commission and the observance of fundamental rights during antitrust proceedings, judicial review exercised by the EU Courts, the role played by national authorities and courts and the mechanisms for cooperation in the EU and internationally

meer informatie

wat elke juridische professional moet weten over werken in, voor en met organisaties

Organisatiewijs

Organisatorische kennis en vaardigheden zijn voor moderne juridische professionals onmisbaar. Organisatiewijs is een inleiding in de organisatiekunde voor het hoger juridisch onderwijs. Vanuit het perspectief van (aankomende) juridische professionals komen de volgende onderwerpen aan bod:* Strategie en innovatie* Structuur en cultuur* Marketing* Management van mensen* Management van processen* Management van middelen.

meer informatie

Praktijkgids Ziekte en re-integratie 2020

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal.
 

meer informatie

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Op 2 april 2020 is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in werking getreden. Deze is in de plaats gekomen van de met ingang van 17 maart 2020 ingetrokken Regeling werktijdverkorting (WTV-regeling).

meer informatie

De werking van het SSM

Het Europese Bankentoezicht

In november 2014 begon de ECB met haar toezichttaak. Dit boek bouwt voort op de ervaringen met de eerste vijf jaren SSM. De auteur gaat in op de vragen waarom er Europees bankentoezicht is, en hoe het in de praktijk werkt.Dit boek geeft inzicht in de complexiteit van de besluitvorming, hoe de ECB deze probeert te vereenvoudigen, en in de samenwerking tussen nationale bankentoezichthouders en ECB in dit nieuwe mechanisme. Bovendien verduidelijkt het wat een toezichtbesluit is, hoe dit kan worden gehandhaafd en welke rechtsbescherming er bestaat.
 

meer informatie

mr. dr. M.L.C.C. Lückers

Alimentatieverplichtingen Editie 2020

In dit onderdeel wordt ingegaan op de rechtsgrond voor alimentatie, de onderhoudsplichtigen en onderhoudsgerechtigden, de maatstaven draagkracht en behoefte, wijziging en limitering. Ook het afwijkende procesrecht komt aan de orde.

meer informatie

Herijking van de rol van tussenpersoon in de algoritmische samenleving

Blockchain en smart contracts

Dit nieuwe boek is de eerste Nederlandstalige monografie die u een overzicht biedt van de juridische, technische en maatschappelijke aspecten van blockchain en smart contracts. Door de intensieve, interdisciplinaire samenwerking tussen een publiekrechtelijke jurist, een computerwetenschapper/ cryptograaf en een privaatrechtelijke jurist/ingenieur informatica is een uniek boek ontstaan dat u op een overzichtelijke, wetenschappelijk onderbouwde en toegankelijke wijze op de hoogte brengt van de uitdagingen, mogelijkheden en beperkingen van deze technologie.

meer informatie

Rechtsvorming in het privaatrecht

Hoe past de civiele rechter het Burgerlijk Wetboek toe? Hoe vrij is hij in de toepassing van de wettelijk vastgelegde privaatrechtelijke normen? Deze titel behandelt dergelijke fundamentele vraagstukken over privaatrechtelijke rechtsvinding en rechtsvorming.

meer informatie

Wet verplichte ggz & Wet forensische zorg

Gedwongen psychiatrische zorg

Deze uitgave bevat een compacte en praktische handleiding die alle de belangrijkste vormen van gedwongen psychiatrische zorg bespreekt. De auteur heeft daarbij volop oog voor de dagelijkse praktijk. Zo vindt u de bijbehorende wetsgeschiedenis, de literatuur en nuttige jurisprudentie op een rij. Dankzij Gedwongen psychiatrische zorg beschikt u over de nieuwste regels op het gebied van de gedwongen psychiatrische zorg. 

meer informatie

Het ondernemers- en ondernemingsbegrip in de Wet IB 2001

Aan welke voorwaarden dient een objectieve onderneming te voldoen? En wanneer wordt een belastingplichtige aangemerkt als ondernemer? Deze uitgave biedt u een compleet en actueel beeld van alle aspecten van het ondernemerschap in de inkomstenbelasting.

meer informatie

A.S. Hartkamp - Over mijn werkende leven

Velerlei gestalten

Met de uitgave Velerlei gestalten beoogt Arthur Hartkamp zijn 'kleinkinderen en andere ontvankelijke geesten' duidelijk te maken waarom een leven in het recht zo interessant is. De titel neemt u als lezer mee in Hartkamps ervaringen binnen het privaatrecht; een persoonlijke en enthousiasmerende blik op het juridische leven. Hartkamp doet verslag van zijn ervaringen in verschillende werkkringen. Hij beschouwt het als voorrecht de rechtspraktijk en de rechtswetenschap - zowel binnen als buiten onze landsgrenzen - in combinatie te beoefenen.

meer informatie

Instituten van de staat

Deze titel biedt u een grondige beschrijving en analyse van de instituten van de staat. Zowel de geschiedenis, het heden en de toekomst van de instituten van de staat komen hierbij aan bod. U krijgt daarnaast zicht op het functioneren van de democratische rechtsstaat en hun betekenis voor de open samenleving.

Tekst & Commentaar Bouwrecht

Houdt u zich in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan komt deze uitgave u veelvuldig van pas. De 7e druk bevat een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011.

meer informatie

Rechtsverwerking en klachtplichten

Deze uitgave behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties (art. 6:89 en 7:23 BW). Veel inzichten voor zowel de rechtspraktijk, bedrijfsjuristen als academici. Dit deel van Monografieën BW behandelt de leerstukken rechtsverwerking en de klachtplichten bij ondeugdelijke prestaties (art. 6:89 en 7:23 BW).

meer informatie

Visies op legitimiteit en het natuurbeleid

Natuurbeleid betwist

Natuur of economie? Wie heeft het voor het zeggen? Sinds de discussie over stikstof ligt de natuur onder vuur. Zit Nederland op slot door natuurwetgeving, of moet de natuur juist beter worden beschermd? In Natuurbeleid betwist geven 13 wetenschappers, filosofen, beleidsmakers en actieve burgers hun kritische visie op het huidige natuurbeleid en de steun daarvoor in de samenleving.

meer informatie

Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger

Voorbij boos en achteloos

Een blik over de grens leert dat, zelfs in Europa, goed functionerende rechtsstaten geen vanzelfsprekendheid zijn. In Nederland is het rechtsstatelijk besef bij bestuur, politiek en burgers inmiddels ook aan slijtage onderhevig. In dit essay laat Hans Wilmink aan de hand van indringende voorbeelden zien hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en wat we kunnen doen om het te onderhouden én verder te ontwikkelen. Zo wijst hij ons de weg uit de negatieve spiraal: voorbij boos en achteloos.

meer informatie

Om de moderne massademocratie te begrijpen moeten liberalisme en democratie van elkaar worden gescheiden

Parlement, democratie, dictatuur

Onmisbaar voor iedereen die wil begrijpen wat een illiberale democratie is. Carl Schmitt schetst de negentiende-eeuwse wortels van het parlementarisme, ontstaan uit de geest van de verlichting en gekenmerkt door vertrouwen in de kracht van discussie en openbaarheid. In het tijdperk van de ‘massademocratie’ werkt dat overduidelijk niet meer.

meer informatie

Sancties in het consumentenrecht anno 2020

Geen loterij zonder nieten

Misleidende loterijen lopen zelden tegen sancties aan. Geen boete voor het bedrijf, geen schadevergoeding voor gedupeerde klanten. Telefoonproviders die adverteerden met zogenaamde gratis mobieltjes kregen juist wel een zware sanctie opgelegd. De misleide consument mocht de prijs van het toestel terugvorderen in ruil voor het gebruikte exemplaar. Oneerlijke bedingen worden soms heel streng en soms beduidend milder aangepakt. 

meer informatie

Wetgevingsarchitectuur van de Omgevingswet

Deze publicatie levert de eerste brede en systematische beschrijving van de wetgevingsarchitectuur en het wetgevingsbeleid bij de Omgevingswet. Met een sterk praktijkgerichte benadering bevat de uitgave onmisbare kennis bij het maken van (decentrale) regelgeving. Met de stelselherziening van het omgevingsrecht komt een groot deel van de regels over de fysieke leefomgeving samen in één nieuw samenhangend wettelijk stelsel.

meer informatie

Boom Basics

Burgerlijk procesrecht

In deze Boom Basics staat het Burgerlijk procesrecht centraal. Er is uitgegaan van inwerkingtreding van onderdelen van de KEI-wetgeving en de Spoedwet KEI.
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!
 

meer informatie

W.J. Zwalve & Corjo Jansen & Jan Lokin & Willem Zwalve & C.J.H. Jansen & J.H.A. Lokin

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis

Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is, maar in de Verlichting zijn naam en zijn herkenbare gestalte heeft gekregen. De behandelde stof behoort tot het gebied van het publieke recht, ook al is gekozen voor de codificatie van het privaatrecht. Aan de orde komen publiekrechtelijke vragen: Is een codificatie een noodzakelijk verschijnsel? Geeft zij de verlangde rechtszekerheid? Hoe is de verhouding tussen de wetgever die de codificatie vaststelt en de rechter die haar uitlegt?

meer informatie

L. Kamstra & A.J. van Dijk & H. Colijn

Argumenteren voor juristen

Argumenteren voor juristen leert tactisch, strategisch en communicatief juridisch argumenteren. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1, Argumenteren, beslaat de algemene argumentatiekennis. In deel 2, Casussen oplossen, wordt specifiek ingegaan op juridische argumentatiekennis en -vaardigheden.
 

meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren